Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat finanční prostředky EU ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnání územních disparit.

Pro potřeby sledování územní dimenze byla vypracována Typologie území Libereckého kraje a vytvořena MAPOVÁ APLIKACE umožňující sledování jednotlivých typů území řešených v rámci územní dimenze. Všechna data jsou platná k srpnu 2015.

4. SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY

Území s výskytem sociálně vyloučených lokalit bylo stanoveno v rámci zpracování Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR a je znázorněno za správní území obcí s rozšířenou působností, v nichž se sociálně vyloučené lokality nacházejí.

Detailní mapa (pdf)

6. ÚZEMÍ SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM Z MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Jedná se o území s identifikovanými kumulovanými jevy a riziky souvisejícími s klimatickými, antropogenními a technologickými vlivy. Konkrétně se jedná o zvýšené riziko sucha, riziko orkánů a větrných smrští, riziko sněhových srážek a masivních námraz a riziko havárie nebezpečných látek.

Detailní mapa (pdf)

8. URBÁNNÍ ÚZEMÍ

Jedná se o vymezení urbánního území řešeného integrovanými nástroji. V případě Libereckého kraje se jedná o Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) pro aglomeraci Liberec-Jablonec.

Detailní mapa (pdf)