Podpora výzkumu, vývoje a inovací. Ve třech výzvách MPO je pro podnikatele připravena jedna miliarda korun

Ministerstvo průmyslu a obchodu podpoří malé a střední podniky a start-upy prostřednictvím třech nových výzev: Partnerství znalostního transferu, Spolupráce – klastry a Proof of Concept. Výzvy podpoří projekty, které spojují firmy a vědecké organizace, pomohou podnikatelům s posílením výzkumných a inovačních kapacit a podpoří rozvoj nových technologií.

Z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) je na tyto výzvy celkově připravena jedna miliarda korun. Žádosti bude možné podávat prostřednictvím portálu ISKP2021+.

Výzva Partnerství znalostního transferu

Malé a střední podniky mohou žádosti podávat od 25. dubna 2024 do 9. dubna 2025 prostřednictvím portálu ISKP2021+. Celková alokace z OP TAK je 250 milionů korun.

S předáním know-how a znalostí podnikatelům pomohu Asistenti nebo Asistenti znalostního transferu, kteří musí být absolventy magisterského/doktorského studia. Podnik nebo znalostní organizace je vybere ve výběrovém řízení. „Asistent bude následně provádět transfer přímo v provozovně podniku za odborného dozoru akademického pracovníka z expertního pracoviště. Tímto způsobem tak fakticky dochází k propojování podniku s akademickým prostředím za účelem zavádění inovačních procesů v podnicích,“ říká vrchní ředitel fondů Evropské unie Marian Piecha.

Více informací najdete na tomto odkazu.

Výzva z programu Proof of Concept

Podnikatelé mohou žádosti podávat od 24. dubna 2024 do 10. září 2024 prostřednictvím portálu ISKP2021+. Celková alokace z OP TAK je 250 milionů korun.

Výzva se zaměřuje na podporu dvou přípravných kroků, které malým a středním podnikům nebo tzv. small mid-cap společnostem pomohou s ověřením jejich produktu před zavedením na trh a s určením prodejního potenciálu. V prvním z nich si může firma od výzkumné organizace nechat připravit studii proveditelnosti a ve druhém kroku výzkumníci ve spolupráci s firmou finalizují studii a ověří fungování prototypu v provozních podmínkách. Součástí vyhodnocení bude také detailní strategie komercializace, včetně ošetření práv duševního vlastnictví a plánu na získání finančních zdrojů.

Míra podpory pro přípravu studie proveditelnosti je 70 % pro malý podnik, 60 % pro střední a 50 % pro small mid-cap z celkových způsobilých výdajů. Na jeden projekt studie lze získat finanční příspěvek od 1 milionu do 10 milionů korun. Na dokončení studie a testování prototypu mohou malé a střední podniky získat až 50 % celkových způsobilých výdajů. Výzkumné organizace pak dosáhnou až na 85 % a small mid-cap na 25 %. Podnikatelé a výzkumné organizace mohou zažádat o dotaci v rozmezí od 1 milionu do 50 milionů korun.

Více informací najdete na tomto odkazu.

Výzva Spolupráce – klastry

Výzkumné organizace a podnikatelé mohou žádosti podávat od 25. dubna 2024 do 5. dubna 2025 prostřednictvím portálu ISKP2021+. Celková alokace z OP TAK je 500 milionů korun.

Pro zvýšení spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi je v rámci této výzvy možné žádat o podporu na konkrétní kolektivní výzkum, sdílenou infrastrukturu a na zvýšení kapacit a znalostí klastrové organizace. Výsledky projektu by měly sloužit pro více podniků. Díky tomu tak mohou podniky vyvinout vlastní specifická řešení pro nové produkty, procesy a služby. V rámci sdílené infrastruktury lze žádat o podporu na založení a rozvoj centra klastru včetně technického vybavení.

Výše podpory se liší podle velikosti podniku. Na jeden projekt lze získat podporu od 2 milionů korun až do 80 milionů podle podporované aktivity.

Více informací najdete na tomto odkazu.

Zájemci o dotaci se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace, která je zprostředkujícím subjektem OP TAK a pomáhá s přípravou žádostí o dotaci a administrací projektu. Agentura je zastoupena ve všech regionech republiky a zároveň provozuje bezplatnou Zelenou linku 800 800 777.

OP TAK 2021-2027 je jeden z klíčových evropských programů na podporu podnikatelů. Jeho cílem je zvýšit přidanou hodnotu podniků, podpořit rozvoj nových inovativních firem a usnadnit chytrý přechod k udržitelné a digitální ekonomice. Program se primárně zaměřuje na podporu malých a středních podniků. V oblasti úspor energií, energetické a digitální infrastruktury nebo výzkumu a vývoje nechybí ani podpora pro velké podniky. Řídícím orgánem je sekce fondů Evropské unie na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Zdroj:  https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/podpora-vyzkumu--vyvoje-a-inovaci--ve-trech-vyzvach-mpo-je-pro-podnikatele-pripravena-jedna-miliarda-korun--280589/