KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je nástrojem pro zapojení občanů na místní úrovni, který koncipován s ohledem na lokální potřeby a potenciál dané oblasti, zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech a vytváří sítě pro nalezení odpovědí na sociální, ekonomické a environmentální výzvy.

Komunitně vedený místní rozvoj řídí MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY (MAS), které zpracovávají Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), jež představují ucelené rozvojové dokumenty vztahující se k území MAS.
CLLD je využit ve venkovském území v území MAS tvořeném správními územími obcemi s méně než 25 tis. obyvateli, kdy maximální velikost MAS nepřekročí hranici 100 tis. obyvatel a nebude menší než 10 tis. obyvatel.

ks mas

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY (MAS) jsou formou místního partnerství a spolupráce obcí, jejich svazků, veřejných institucí, neziskových organizací, podnikatelských subjektů i samotných občanů. Cílem činnosi MAS je rozvoj a obnova venkova především prostřednictvím projektů a aktivit podpořených z finančních prostředků z národních programů a z programů EU. 
Na území Libereckého kraje má působnost 9 MAS.

HARMONOGRAM VÝZEV MAS

DATABÁZE PROJEKTŮ MAS

V Libereckém kraji mají sídlo MAS:

 

V jiných krajích sídlí MAS, které mají ve své působnosti obce z Libereckého kraje:
Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
MAS Český sever, z.s.
MAS Brána do Českého ráje, z.s.

CLLD 201602 jen mapa

MAS video Mapa MAS v LK