HOSPODÁŘSKY A SOCIÁLNĚ OHROŽENÁ ÚZEMÍ

Problémem těchto území jsou obecně horší životní podmínky a méně rozvojových příležitostí či omezené možnosti podílet se na rozvoji a růstu Česka. Jmenovat lze celkově slabý hospodářský výkon.  V určitých oblastech dochází ke zhoršení sociální struktury (věkové, vzdělanostní), což platí zejména pro území bývalých Sudet. Problémem je také sociální vyloučení, dostupnost kvalitních veřejných služeb, občanská vybavenost. V mnoha oblastech lze jako problém identifikovat nedostupnost vysokorychlostního internetu, která může negativně ovlivňovat rozvoj místních firem a snižovat kvalitu života. Potenciálem je v některých oblastech vyšší míra sounáležitosti obyvatel s územím a vysoký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. Zemědělské a lesní hospodaření zde má často zásadní vliv na stav krajiny, jejích složek a ekosystémových funkcí.

Regionální stálá konference Libereckého kraje ("RSK LK") pod záštitou Ministerstvem pro místní rozvoj se od minulého roku touto problematikou zabývá. Vznikají „Studie hospodářsky a sociálně ohrožených území Libereckého kraje“ pro všechna vymezená území (Frýdlantsko, Novoborsko, Tanvaldsko, Semilsko a bývalý vojenský újezd Ralsko). Pro pilotní studii bylo vybráno území ORP Frýdlant, na základě které budou vytvářeny studie pro další z uvedených území.

Co plánuje SRR 21+ pro hospodářsky a sociálně ohrožená území:

1. Rozvíjet drobné podnikání a malé a střední podniky
2. Podporovat lokální zaměstnání v rámci veřejných investic
3. Usilovat o příchod vnějších investic
4. Zajistit dobrou dopravní obslužnost
5. Řešit problémy spojené se sociálně vyloučenými lokalitami a předcházet jejich vzniku
6. Rozvíjet komunitní život v obcích
7. Zajistit občanskou vybavenost
8. Omezit předčasné odchody ze vzdělávání na základním a středním stupni vzdělávání a podporovat žáky, kteří ze vzdělávání předčasně odešli

K seznámení pro vymezená města a obce s aktivitou a plánovanými možnostmi podpory těchto území uspořádal sekretariát RSK LK online seminář. Jeho nahrávku je možné si vyžádat u pracovníků sekretariátu.

Více informací k HSOÚ.

Diskusní fórum.

PŘÍPADOVÉ STUDIE

Frýdlantsko

Tanvaldsko - verze k připomínkám do 23. března 2023 na e-mail: rsk@kraj.lbc.cz