HOSPODÁŘSKY A SOCIÁLNĚ OHROŽENÁ ÚZEMÍ

Problémem těchto území jsou obecně horší životní podmínky a méně rozvojových příležitostí či omezené možnosti podílet se na rozvoji a růstu Česka. Jmenovat lze celkově slabý hospodářský výkon.  V určitých oblastech dochází ke zhoršení sociální struktury (věkové, vzdělanostní), což platí zejména pro území bývalých Sudet. Problémem je také sociální vyloučení, dostupnost kvalitních veřejných služeb, občanská vybavenost. V mnoha oblastech lze jako problém identifikovat nedostupnost vysokorychlostního internetu, která může negativně ovlivňovat rozvoj místních firem a snižovat kvalitu života. Potenciálem je v některých oblastech vyšší míra sounáležitosti obyvatel s územím a vysoký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. Zemědělské a lesní hospodaření zde má často zásadní vliv na stav krajiny, jejích složek a ekosystémových funkcí.

Regionální stálá konference Libereckého kraje ("RSK LK") pod záštitou Ministerstvem pro místní rozvoj se od minulého roku touto problematikou zabývá. Vznikají „Studie hospodářsky a sociálně ohrožených území Libereckého kraje“ pro všechna vymezená území (Frýdlantsko, Novoborsko, Tanvaldsko, Semilsko a bývalý vojenský újezd Ralsko). Pro pilotní studii bylo vybráno území ORP Frýdlant, na základě které budou vytvářeny studie pro další z uvedených území.

Co plánuje SRR 21+ pro hospodářsky a sociálně ohrožená území:

1. Rozvíjet drobné podnikání a malé a střední podniky
2. Podporovat lokální zaměstnání v rámci veřejných investic
3. Usilovat o příchod vnějších investic
4. Zajistit dobrou dopravní obslužnost
5. Řešit problémy spojené se sociálně vyloučenými lokalitami a předcházet jejich vzniku
6. Rozvíjet komunitní život v obcích
7. Zajistit občanskou vybavenost
8. Omezit předčasné odchody ze vzdělávání na základním a středním stupni vzdělávání a podporovat žáky, kteří ze vzdělávání předčasně odešli

K seznámení pro vymezená města a obce s aktivitou a plánovanými možnostmi podpory těchto území uspořádal sekretariát RSK LK online seminář. Jeho nahrávku je možné si vyžádat u pracovníků sekretariátu.

Více informací k HSOÚ

Diskusní fórum + záznam

 

PŘÍPADOVÉ STUDIE

Na základě vytvořené studie dojde:

  • ke zmapování potřeb analyzovaného území,
  • ke zjištění absorpční kapacity analyzovaného území,
  • ke zjištění případných „bílých míst“ dotační podpory,
  • k navrhnutí jednotlivých opatření k problematickým oblastem.  

Výstupem studie by měl být vždy výčet několika málo velmi konkrétních problémů či záměrů, které jsou specifické pro dané území a nejsou momentálně dobře (nebo vůbec) řešitelné např. ze stávajících dotačních titulů nebo je nutné změnit systém na národní úrovni (změna rozpočtového určení daní, zjednodušení legislativy …).

Frýdlantsko           Tanvaldsko          Novoborsko         Semilsko          Ralsko

Studie pro Semilsko je nyní v pracovní verzi, ke stažení bude k dispozici v březnu 2024.

 

Výzvy:

Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů

MMR získá v příštím roce ze státního rozpočtu více než 15 miliard korun. Prioritou zůstávají hospodářsky a sociálně ohrožená území

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/investicni-pobidky-a-prumyslove-zony/prumyslove-zony/aktualizace-programu-na-podporu-podnikatelskych-prumyslovych-parku-smart-parks-for-the-future--255369/

https://irop.mmr.cz/getmedia/66a39679-2b80-4927-8619-e5f75630546b/Avizo-81-vyzvy-Cestovni-ruch-MRR_6_4_2023.pdf.aspx

https://novazelenausporam.cz/rodinne-domy-standard/

https://novazelenausporam.cz/oprav-dum/

https://novazelenausporam.cz/dotace-pro-svj-a-bytova-druzstva/

https://novazelenausporam.cz/dotace-pro-verejnou-spravu-obce-a-prispevkove-organizace-jimi-zrizovane/

https://novazelenausporam.cz/bytove-domy/