HOSPODÁŘSKY A SOCIÁLNĚ OHROŽENÁ ÚZEMÍ

Problémem těchto území jsou obecně horší životní podmínky a menší rozvojové příležitosti či omezené možnosti podílet se na rozvoji a růstu Česka. Jmenovat lze celkově slabý hospodářský výkon. V určitých oblastech dochází ke zhoršení sociální struktury (věkové, vzdělanostní), což platí zejména pro území bývalých Sudet. Problémem je také sociální vyloučení, dostupnost kvalitních veřejných služeb a občanská vybavenost. V mnoha oblastech lze jako problém identifikovat nedostupnost vysokorychlostního internetu, která může negativně ovlivňovat rozvoj místních firem a snižovat kvalitu života. Potenciálem je v některých oblastech vyšší míra sounáležitosti obyvatel s územím a vysoký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. Zemědělské a lesní hospodaření zde má často zásadní vliv na stav krajiny, jejích složek a ekosystémových funkcí.

Regionální stálá konference Libereckého kraje, pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, se věnuje této problematice. Pracuje na "Studiích hospodářsky a sociálně ohrožených území Libereckého kraje", které zahrnují Frýdlantsko, Novoborsko, Tanvaldsko, Semilsko a bývalý vojenský újezd Ralsko. Pro pilotní studii bylo vybráno území ORP Frýdlant, na základě které jsou postupně tvořeny studie i pro další zmíněná území.

Více informací k HSOÚDiskusní fórum + záznam

 Co plánuje SRR 21 pro hospodářsky a sociálně ohrožená území

PŘÍPADOVÉ STUDIE

Na základě vytvořené studie dojde:

  • ke zmapování potřeb analyzovaného území,
  • ke zjištění absorpční kapacity analyzovaného území,
  • ke zjištění případných „bílých míst“ dotační podpory,
  • k navrhnutí jednotlivých opatření k problematickým oblastem.  

Výstupem studie by měl být vždy výčet několika málo velmi konkrétních problémů či záměrů, které jsou specifické pro dané území a momentálně nejsou dobře (nebo vůbec) řešitelné například ze stávajících dotačních titulů, nebo je nutné změnit systém na národní úrovni (změna rozpočtového určení daní, zjednodušení legislativy…).


Finální verze studií se zasílají na Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, které je zveřejňuje na stránkách Územní dimenze.
Zpracované studie:

Frýdlantsko           Tanvaldsko          Novoborsko         Semilsko          Ralsko

Studii pro bývalý vojenský újezd Ralsko bude možné připomínkovat v průběhu září/října.


Informace k dotační podpoře:

400 mil. na přípravu projektové dokumentace na výstavbu nebo rekonstrukci bytových domů

Investiční pobídky a dotace od Agentury CzechInvest

Cestovní ruch v zaostávajících regionech podpoříme více než 855 miliony korun

2. výzva na finanční podporu přípravy projektů souladných s cíli EU (příprava velkých projektů)

MMR získá v příštím roce ze státního rozpočtu více než 15 miliard korun. Prioritou zůstávají hospodářsky a sociálně ohrožená území

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/investicni-pobidky-a-prumyslove-zony/prumyslove-zony/aktualizace-programu-na-podporu-podnikatelskych-prumyslovych-parku-smart-parks-for-the-future--255369/

https://novazelenausporam.cz/rodinne-domy-standard/

https://novazelenausporam.cz/oprav-dum/

https://novazelenausporam.cz/dotace-pro-svj-a-bytova-druzstva/

https://novazelenausporam.cz/dotace-pro-verejnou-spravu-obce-a-prispevkove-organizace-jimi-zrizovane/

https://novazelenausporam.cz/bytove-domy/