Databáze projektů

Informační systém je primárně určen pro sběr projektových záměrů obcí, krajů a jimi zřizovaných organizací či orgánů státní správy aj. Vkládat své projektové záměry může kdokoliv, mj. i jakýkoliv ekonomický subjekt či fyzický osoba. Systém poskytne ve zjednodušené podobě informace také široké veřejnosti formou open dat. Takže se i běžný občan z databáze dozví, co se v jeho městě plánuje za nové projekty.
 
Uživatelsky je webový informační systém jednoduchý a přehledný, město, kraj či organizační složka státu uvidí také seznam “vlastních” projektových, záměrů.  Stát bude pomocí informačního systému projektových záměrů monitorovat absorpční kapacitu a připravenost projektů zanesených v databázi. Tento rozsáhlý zdroj informací poslouží pro efektivní nastavení regionální politiky nebo pomůže odhalit oblasti, které v současné době dotační podporu nemají, ale jsou v území velmi žádané a potřebné. Klíčové projekty budou využívány i pro účely sestavování Národního investičního plánu, Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje a dalších strategických dokumentů na národní i místní úrovni.
 
Správu krajských databází projektových záměrů vykonávají sekretariáty Regionálních stálých konferencí. Jejich úlohou je především komunikace s uživateli, aktualizace, revize a kontrola úplnosti či obsahu dat. Přístupem k datům z krajských databází získají informace o potřebách území, které mohou promítnout do tvorby strategických dokumentů rozvoje kraje, regionálních analýz a akčních plánu nebo nastavení krajských dotačních programů.
 
Informační systém nabídne do budoucna mnoho možností pro další využití. Zatím je jeho perspektiva především jako vstup do regionálních analýz, při určování rozvojového potenciálu území, modelování scénářů vývoje a k identifikaci investičních priorit státu. Systém by měl být v budoucnu propojen s jednotlivými dotačními tituly a včas upozornit na vyhlášenou výzvu, jež odpovídá danému projektovému záměru.
 
Tento systém pro účely Libereckého kraje nahrazuje původní Databázi projektových záměrů RAP 2020, která byla do konce roku 2020 ve správě Regionální stálé konference Libereckého kraje. Veškerá data byla převedena do výše zmíněného systému pod MMR a nově budou tedy veškeré aktualizace probíhat jen zde.

Více na webu www.projektovezamery.czispz web

 

 

Manuál pro práci se systémem.