PS RSK

Regionální stálá konference zřizuje pracovní skupiny pro tematické oblasti určené pro realizaci Regionálního akčního plánu Libereckého kraje. Členy pracovních skupin jsou významní zástupci z řad samosprávných celků, podnikatelských subjektů a krajských či neziskových organizací.

V Libereckém kraji jsou zřízeny 4 pracovní skupiny:
- PS Vzdělávání
- PS Cestovní ruch
- PS Inovace
- PS Sociální začleňování

Pracovní skupina Vzdělávání

Pracovní skupina Vzdělávání vznikla pro potřeby projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje. Je základním nástrojem pro řešení problematiky vzdělávání v kraji s ohledem na čerpání prostředků z ESI fondů. Pracovní skupina zaštiťuje proces přípravy, realizace a monitoringu vyhodnocování Krajského akčního plánu vzdělávání v Libereckém kraji (KAP).
Členy pracovní skupiny jsou významní aktéři v oblasti vzdělávání v Libereckém kraji. Podílejí se na mapování situace a potřeb v území a škol, vzdělávacího systému, trhu práce a zaměstnavatelů a následně vyhodnocují a definují priority pro další rozvoj území.

Číst více
Pracovní skupina Cestovní ruch

Pracovní skupina Cestovní ruch byla vytvořena ze stávajícího Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji, které již od roku 2005 funguje jako aktivní komunikační a koordinační platforma pro podporu cestovního ruchu. Cílem PS Cestovní ruch je zejména podpora a rozvoj tuzemského i zahraničního cestovního ruchu v Libereckém kraji. Podílí se také na mapování situace v oblasti cestovního ruchu v území.

Číst více
Pracovní skupina Inovace

Pracovní skupina Inovace vznikla v přímé vazbě na strategii inteligentní specializace (RIS3), v rámci které byla založena Rada pro výzkum, vývoj a inovace (Rada VaVaI). Členové Rady VavaI se pravidelně scházejí jako členové PS Inovace a aktivně se zapojují do připomínkování výzev (zejména OP PIK) a do mapování absorpční kapacity území. Výstupy PS Inovace jsou významným zdrojem informací o inovačním prostředí v Libereckém kraji.

Číst více