26. jednání RSK

REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE LIBERECKÉHO KRAJE
26. JEDNÁNÍ | 23. června 2021 | KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE – 3. PATRO – SÁL č. 326


10:30 – 11:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
11:00 ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ

Program jednání: 

 1. Schválení programu jednání
 2. Kontrola plnění úkolů z 25. jednání RSK LK 24. 3. 2021
 3. Schválení Statutu a Jednacího řádu RSK
 4. Změny v nominacích členů a stálých hostů RSK
 5. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR / Mgr. Zdeněk Opravil, Ph.D. - Ministerstva pro místní rozvoj ČR
 6. Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou /  Ing. Radka Loučková Kotasová - Statutární město Liberec
 7. Integrované strategie rozvoje venkova a místní akční plány rozvoje vzdělávání
 8. Informace ze sekretariátu Regionální stálé konference Libereckého kraje /  Ing. Zuzana Kapalínová, Ing. Karolína Vičanová, DiS., Ing. Jana Vlková - sekretariát RSK, KÚ LK
 9. Pracovní skupina Vzdělávání (KAP) /  Ing. Leona Patočková - Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK
 10. Pracovní skupina Cestovní ruch / Bc. Jakub Šeps - zástupce odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚ LK
 11. Pracovní skupina Inovace (VaVaI) /  Ing. Vladimír Pachl - Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK
 12. Pracovní skupina Sociální začleňování a zaměstnanost RSK LK +  KPSV / Mgr. Zuzana Palečková - Agentura pro sociální začleňování

Různé

Diskuse a závěr

 

Program

Prezenční listina

Zápis z jednání

 

Můžete nás kontaktovat.