3. jednání RSK

 

Program
Seznam členů RSK


Informace o procesu přípravy Integrovaného plánu rozvoje území Liberec - Jablonec n. N.
Informace o hlavních změnách ve financování projektů z Evropských strukturálních a investičních fondů v období 2014-2020
Informace o Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Informace o procesu přípravy Strategií komunitně vedeného místního rozvoje
Informace ze zasedání Národní stálé konference
Informace o postupu prací na Regionálním akčním plánu Libereckého kraje

- Regionální akční plán LK - textová část:


- Regionální akční plán LK - tabulková část:

  • Vazba RAP LK na Strategii regionálního rozvoje ČR
  • Vazba RAP LK na Strategii rozvoje kraje/ Program rozvoje kraje
  • Financování RAP LK
  • Finanční plán RAP LK
  • Indikátory RAP LK

Zápis + Prezenční listina