5. jednání RSK

 

Program
Seznam členů RSK
Statut RSK LK

 
Ministerstvo pro místní rozvoj
Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou
Stav příprav Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) a dalších rozvojových dokumentů Místních akčních skupin v Libereckém kraji
Postup realizace Koordinovaného přístupu v sociálně vyloučených lokalitách v Libereckém kraji
Vznik Pracovní skupiny cestovní ruch pod RSK LK + složení PS CR
Strategie inteligentní specializace pro Liberecký kraj (RIS3)
Regionální akční plán Libereckého kraje (RAP)

Zápis + Prezenční listina