Nástroje pro realizaci integrovaných strategií

Integrované nástroje jsou speciální mechanismy, které pro čerpání finančních prostředků z EU uplatňují integrované přístupy. Jedná se o soubor navzájem provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os/priorit jednoho či více programů ESI fondů.

Pro období 2014-2020 jsou k dispozici tři typy integrovaných nástrojů:

• Integrované územní investice (ITI)
• Integrované plány rozvoje území (IPRÚ)
• Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

integrované nástroje