MAS mohou předkládat své integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) do druhé modifikace výzvy v programovém období 2021–2027

V návaznosti na schválení programů financovaných z evropských fondů ze strany EK přechází proces hodnocení strategií CLLD do své druhé fáze, kdy budou řídicí orgány programů posuzovat soulad tzv. programových rámců (část akčního plánu strategie) s podmínkami příslušného programu.

 

Od 5.10. 2022 je proto provedena druhá modifikace výzvy CLLD_21_001 pro Integrovaný regionální operační program (IROP). Z něj je podpora v rámci CLLD směřována do oblastí dopravy, veřejných prostranství, jednotek sboru dobrovolných hasičů, mateřských a základních škol, sociálních služeb, památek a cestovního ruchu.

MAS vyplní Programový rámec dle „Pokynů pro vyplnění programového rámce IROP“, které jsou vyvěšeny na webových stránkách IROP.  

Výzva je průběžná, příjem žádostí (programových rámců IROP) bude ukončen 28. 12. 2023 ve 12:00 hod.

Výzva č. CLLD_21_001, určená místním akčním skupinám (MAS) jako nositelům integrovaného nástroje komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), byla vyhlášena k 1. 11. 2021. Blíže upravuje podmínky pro procesy podání, hodnocení a schvalování integrovaných strategií CLLD, metodicky ukotvené Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021–2027 (MP INRAP), verze 1.1, účinná od 1. 11. 2021.

Proces hodnocení strategií CLLD v novém období je rozdělen do dvou etap. První z nich zajišťuje MMR, odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení (MMR–OSA) jako gestor implementace CLLD a zároveň gestor koncepčního zaměření nástroje CLLD, kdy hodnotí a schvaluje úvodní koncepční části integrovaných strategií. Tato etapa byla ze strany MMR-OSA ukončena v únoru 2022.

Zdroj: https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/novinky/mas-mohou-predkladat-sve-integrovane-strategie-kom