Projekty IROP pomáhají ke zvládnutí epidemie covid-19

Projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) slouží nejen ke zlepšování životních podmínek obyvatel Česka. Výstupy z projektů se však dají využít i při mimořádných situacích, jako byla koronavirová epidemie. Konkrétně se v rámci IROP jedná o hasiče, zdravotní záchranné služby a také podporu zdravotnictví.

Z projektů spolufinancovaných z IROP a jeho předchůdce IOP (Integrovaný operační program) využili hasiči hned několik výstupů. Například příjem tísňových volání a vysílání sil a prostředků na místa mimořádných událostí zajišťovala krajská operační a informační střediska vybavená informačním systémem a technologiemi pořízenými díky projektu Národní informační systém integrovaného záchranného systému a v rámci krajských standardizovaných projektů hasičských záchranných sborů krajů.

Pro zajištění přepravy občanů ze zahraničí zpět do Česka hasiči využili evakuační autobusy z projektů Zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru České republiky pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách. Na kontrolních stanovištích na hranicích s Rakouskem a Německem a na vybraných odběrových místech Hasičský záchranný sbor ČR vytvořil zázemí pro personál s využitím týlových a štábních kontejnerů, osvětlovacích souprav a stanů z projektů IROP. Celková hodnota podpořených projektů činila přes 3 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Mimořádné události řešené Hasičským záchranným sborem České republiky, při nichž došlo ke kontaktu s osobou s onemocněním COVID-19 nebo s osobou pobývající v karanténě v souvislosti s onemocněním COVID-19, představovaly zhruba šestinu všech mimořádných událostí: v období od března do 10. května jich řešili hasiči celkem 3743, zatímco všech událostí evidovaných Hasičským záchranným sborem České republiky v uvedeném období bylo 23 016.

Zdravotnická záchranná služba, která je součástí IZS také realizovala krajské standardizované projekty, díky kterým byly vybaveny moderními technologiemi pro komunikaci nejenom v rámci jednotlivých krajských pracovišť, ale rovněž s dalšími složkami IZS – hasiči a policií. Špičkově vybavená pracoviště mají pozitivní vliv na psychicky náročnou práci dispečerů.

Důležitou součástí všech opatření byly i jednotlivé nemocnice, které mohly včas vyčlenit lůžka pořízená z projektů na podporu návazné péče k zajištění intenzivní akutní péče pro hospitalizované pacienty s covid-19. Významnou roli sehrálo využití lůžek s umělou plicní ventilací nebo přístroji na podporu mimo­tělního oběhu pro náhradu funkce plic.

IROP na obnovu zdravotnického zařízení a vybavení pro návaznou péči vyčlenil téměř 6,2 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Za tyto peníze si 113 nemocnic po celé České republice mohly nakoupit přístrojovou techniku, vybavení nebo lůžka.

Více informací naleznete na webové stránce Ministerstva pro místní rozvoj.

IMG 20200923 2

Zdroj: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/projekty-irop-pomahaji-ke-zvladnuti-epidemie-covid