Místní agenda 21

Dotační program 2.6 na podporu místní Agendy 21 bude ve výboru pro hospodářský a regionální rozvoj projednán 3. prosince.

 Účelem programu je popularizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje a jeho praktických realizací v metodické oblasti i v rámci konkrétních projektů na úrovni obcí, měst, mikroregionů, místních akčních skupin, podnikatelských subjektů i nestátních neziskových organizací v Libereckém kraji a podpora zapojování veřejnosti do plánování rozvoje .

 

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

 

Vzdělávání a osvětové akce

  • osvětové kampaně k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví (Den Země, Evropský týden udržitelného rozvoje, Evropský týden mobility/Den bez aut, Den bez tabáku, Dny zdraví, Dny bez úrazů, Dost bylo plastu, Prevencí proti rakovině, Fairtraidové město) a další akce k tématu MA21, Zdraví 21, Smart Cities a v jejich rámci tisk informačních, výchovných a vzdělávacích materiálů, pořádání soutěží, besed a vzdělávacích aktivit
  • činnost žákovských a studentských parlamentů, pořádání školních a studentských fór a kulatých stolů, zavádění zdravého životního stylu do škol

Zapojování veřejnosti, transparentnost a kvalita veřejné správy

  • zavádění metod a nástrojů posilujících systém řízení kvality ve veřejné správě (MA 21, ISO, EMAS, Společenská odpovědnost organizace a jiné) včetně poradenských služeb
  • aplikace nástrojů a metod zapojování veřejnosti a dalších zainteresovaných stran do řešení místních problémů (dotazníková šetření, diskuzní fóra, kulaté stoly k různým komunitním tématům, tvorba pocitových map, plánovací víkend, Tvorba vize komunity atd.)
  • zavádění nástrojů podporujících transparentnost veřejné správy (např. rozklikávací rozpočty, mobilní aplikace pro komunikaci s veřejností, přímé přenosy jednání zastupitelstva, nástroje pro transparentnost veřejných zakázek, participativní rozpočet …)

Strategické plánování

  • vypracování či aktualizace strategických rozvojových dokumentů za účasti veřejnosti (strategie udržitelného rozvoje nebo program/strategie vedoucí k udržitelnému rozvoji, strategie Smart City, zdravotní plány)
  • sledování a vyhodnocování vlastních indikátorů MA21 stanovených komunitní metodou – sociologické průzkumy, ankety, šetření spokojenosti apod.
  • sledování mezinárodně standardizovaných indikátorů udržitelného rozvoje – měření a vyhodnocování indikátorů dle metodiky ECI

Konzultace: Ivana Hujerová, tel. 485 226 722, ivana.hujerova@kraj-lbc.cz a Eva Benešová, tel. 485 226 678, eva.benesova@kraj-lbc.cz

KONZULTUJE PROSÍM PRŮBĚŽNĚ, program se bude měnit jen minimálně, vycházejte z podmínek pro rok 2019 

plánované zveřejnění programu: 29. 1. 2020

plánované zahájení příjmu žádostí: 2. 3. 2020

plánované ukončení příjmu žádostí: 20. 3. 2020, 14:00 hod.

 

více informací naleznete ZDE

 

zdroj: https://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/dotacni-program-2-6-na-podporu-mistni-agendy-21-bude-ve-vyboru-pro-hospodarsky-a-regionalni-rozvoj-projednan-3-prosince-n931937.htm

 

ma21 logo central barva rgb