Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání ČR - Sasko 2021+

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů byl osloven Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci příprav analýzy pro připravovaný návazný program přeshraniční spolupráce Česko – Sasko 2021+

V rámci průběžné evaluace proběhla již první jednání na úrovni ministerstva a krajů v oblastech regionálního rozvoje, životního prostředí, kultury a cestovního ruchu, vzdělávání a zaměstnanosti. Nově by mohla být zařazena i oblast inovací, ve které byl stanoven následující specifický cíl:

Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání


V rámci tohoto cíle byla zvolena následující dílčí témata, která jsou vhodná pro jeho naplnění:


1) Podpora inovací formou přeshraničních voucherů
2) Podpora transferu know-how v oblasti podpory inovací na úrovni jednotlivých krajů
3) Pilotní projekty v rámci rozvoje tématu smart cities a oběhového hospodářství
4) Síťování, seznamování a sdílení zkušeností v různých oblastech
5) Vlastní výzkumné aktivity


Jelikož by se jednalo o nově zaměřený specifický cíl, byli jsme požádáni Ministerstvem pro místní rozvoj ČR o uspořádání podrobnějšího průzkumu, který zjistí zájem o absorpční kapacitu v oblasti výše uvedených témat a zájem o spolupráci se saskou stranou v oblasti výzkumu a vývoje.


Rádi bychom Vás proto zdvořile požádali o Vaše odpovědi u dvou otázek, které naleznete v TOMTO DOTAZNÍKU. 

op vvv msmt