Úřad práce a Agentura pro sociální začleňování spojují síly v sociálním začleňování

Úřad práce ČR a Agentura pro sociální začleňování otevřeli novou kapitolu spolupráce zaměřené na sociální začleňování a podporu zaměstnanosti mezi dlouhodobě nezaměstnanými a sociálně vyloučenými občany. V rámci partnerství podepsali, generální ředitel Úřadu práce ČR a ředitel Agentury pro sociální začleňování, Memorandum o spolupráci.

Pracovníci Kontaktních míst ÚP se již nyní podílejí na práci Lokálních partnerství a při přípravě Plánů sociálního začleňování v obcích spolupracujících s Agenturou. Lokální partnerství Agentury se zaměřují na podporu prostupného zaměstnávání, lokálních sítí zaměstnanosti nebo dluhové poradenství.
 
Intenzivní spolupráce mezi Úřadem práce a Agenturou se značně rozšířila v posledních měsících. Agentura například úzce spolupracuje s Úřadem práce a MPSV na pilotáži tzv. Integračních pracovních míst. Ta ministerstvo ověřuje jako nový nástroj Aktivní politiky zaměstnanosti při práci s lidmi, kteří vedle podpory pro získání práce potřebují také intenzivní psychosociální podporu. Agentura do pilotáže zapojuje svá lokální partnerství, vytváří podmínky pro účinnou spolupráci v území a síťování partnerských organizací.

V praktické rovině se spolupráce zaměří především na dobrou koordinaci a výměnu informací. Agentura a Úřad práce budou společně konzultovat implementaci nové legislativy v oblasti sociálního začleňování a usilovat o zajišťování vazeb politik zaměstnanosti a sociálního zabezpečení na místní politiky vzdělávání, sociálních služeb a bydlení. Spolupracovat budou na pilotáži nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, při vzdělávacích a osvětových aktivitách a při přípravě a realizaci společných projektů a sociálních inovací.

Zdroj: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/urad-prace-a-agentura-pro-socialni-zaclenovani-spo