Šestá modifikace výzvy k předkládání žádostí o podporu CLLD pro období 2021–2027

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení (OSA) jako správce Výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021–2027 (Výzva), tímto informuje o modifikaci Výzvy pro Operační program Životní prostředí (OP ŽP).

Výzva č. CLLD_21_001 je určená místním akčním skupinám (MAS) jako nositelům tzv. integrovaného nástroje „komunitně vedený místní rozvoj“. Výzva stanoví podmínky pro podání, hodnocení a schvalování integrovaných strategií CLLD, metodicky ukotvené Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021–2027 (MP INRAP), verze 1.1, účinná od 1. 11. 2021.


Šestá modifikace Výzvy obsahuje informace potřebné k přípravě a podání programového rámce, který má být podpořen ze Operačního programu Životní prostředí. Výzva je průběžná, nesoutěžní. Celková alokace na CLLD z OP ŽP pro programové období 2021–2027 činí 400 mil. Kč. Alokace je rozdělena mezi jednotlivé kraje podle počtu obyvatel v územní působnosti MAS se sídlem v daném kraji k 31. 12. 2021 dle údajů ČSÚ. Tabulka a výpočet rozdělení alokace je přílohou č. 3.3 této Výzvy. 

Více zde.


Podpora OPŽP v rámci CLLD je cílena na projekty zaměřené na úspory energie ve veřejných budovách.

Jedná se o projekty uvedené ve specifickém cíli 1.1 Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů, dle podmínek opatření

1.1.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury,

1.1.3 Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov,

1.1.4 Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu a

1.2.1 Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027.

Zdroj: https://mmr.gov.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/novinky/sesta-modifikace-vyzvy-k-predkladani-zadosti-o-(1)