Kraj pokračuje v mapování potřeb hospodářsky a sociálně ohrožených území. Tentokrát se zaměřil na Novoborsko

Mezi hospodářsky a sociálně ohrožená území se řadí takové typy území, které jsou charakteristické například svou vyšší mírou nezaměstnanosti nebo nedostatečnou dostupností některých služeb. Liberecký kraj se aktivně zapojil do zpracování jednotlivých studií pro tato vymezená území.

Jejich vymezení stanovuje Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. Patří sem správní obvody obcí s rozšířenou působností (Frýdlant, Nový Bor, Semily a Tanvald) a také správní území bývalých vojenských újezdů (Ralsko).

„Aktuálně finalizujeme třetí studii, a to pro správní obvod ORP Nový Bor, kde do 29. 9. probíhalo připomínkové řízení. Připomínky jsme obdrželi z území Novoborska a od jednotlivých odborů Krajského úřadu Libereckého kraje,“ doplnil informaci Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Na základě provedené analýzy a zapojení místních aktérů byly ve studii definovány silné a slabé stránky. Například lze zmínit potenciál pro rozvoj cestovního ruchu, nízkou kriminalitu nebo nízký podíl nezaměstnaných osob. Na druhé straně mezi slabé stránky území patří špatný technický stav silnic, nedostatek pracovních příležitostí v území nebo vysoký podíl žáků, kteří předčasně ukončili ZŠ.

„Výstupem studie bylo definování 7 rozvojových oblastí rozčleněných podle rozvojových témat navazujících na Strategii rozvoje Libereckého kraje 2021–2027. Rozvojové oblasti budou cílit na vyrovnání regionálních nerovností (např. zlepšení stavu silnic, zvýšení pracovních příležitostí na Novoborsku)“, uvedl Jiří Ulvr.

Výsledná studie pro Novoborsko bude posléze zaslána na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které ji uveřejní na svých stránkách územní dimenze. Veškeré informace o HSOÚ v Libereckém kraji naleznete na stránkách Regionální stálé konference Libereckého kraje: https://www.rsk-lk.cz/hsou.

„Kraj začal s přípravou již čtvrté studie, a to pro správní obvod ORP Semily. Dne 16. 10. proběhlo online jednání se zástupci obcí a dalších aktérů v území, kde byla celá tato aktivita představena,“ dále dodal Jiří Ulvr.

Nedílnou datovou základnou pro zpracování studie je Informační systém projektových záměrů. Ten je od roku 2021 jedinou databází na území Libereckého kraje, která sdružuje projekty. Prvotně je určen pro sběr záměrů obcí, kraje a jim zřizovaných organizací či orgánů státní správy. Vkládat záměry však může jakýkoliv ekonomický subjekt. Informační systém nabídne do budoucna více užitečných funkcí, například propojení s dotačními příležitostmi. Již nyní jsou v některých výzvách bonifikovány projekty, které jsou v systému vedeny. Naleznete jej na www.projektovezamery.cz .