Ohlédnutí za projektem Regionální stálá konference Libereckého kraje IV

K 31. srpnu byl ukončen projekt Regionální stálá konference Libereckého kraje IV. Během jeho trvání sekretariát uspořádal několik seminářů, propagoval fondy EU v Libereckém kraji nebo také zajišťoval přenos informací mezi krajem a ministerstvy. Plynule naváže pokračování projektu Regionální stálá konference Libereckého kraje V, který je opět na následující dva roky.

Cílem projektu RSK LK IV bylo zajistit subjektům z území Libereckého kraje takové podmínky, aby mohly být finanční prostředky z evropských a národních fondů využity co nejefektivněji, to znamená na projekty řešící konkrétní problémy a potřeby Libereckého kraje.

„Díky projektu RSK LK IV proběhlo několik seminářů. Například s názvem „Jak pomocí dotací rozvíjet obec“, který pro samosprávy představil několik dotačních nástrojů. Tento seminář měl velkou účast a pozitivní zpětné reakce od vedení obcí,“ uvedl Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Prostřednictvím RSK LK IV se za dva roky jeho realizace uskutečnilo celkem osm jednání RSK LK, na nichž jsou podávány aktuální informace z oblasti dotačních možností pro kraj, aktuality o stavu integrované strategie (ITI) aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou a Integrované strategie rozvoje venkova.

Díky projektu dále došlo ke koordinaci aktivit v rámci komponenty 4.5 Národního plánu obnovy – Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center a komponenty 2.8.1. Investiční podpora regenerace specifických brownfieldů, kde prostřednictvím členů RSK LK byli zvoleni hodnotitelé za účelem hodnocení žádostí o získání dotace.

Pro hospodářsky a sociálně ohrožené oblasti Libereckého kraje (Frýdlantsko, Tanvaldsko, Novoborsko, Semilsko a správní území obcí zasahujících do bývalého vojenského újezdu Ralsko) sekretariát RSK LK připravil informace o bonifikaci ve výzvě z národního dotačního titulu od MMR ČR. „Také vypracoval dvě studie pro Frýdlantsko a Tanvaldsko, které MMR ČR poslouží k formulaci konkrétních aktivit v rámci Akčního plánu SRR ČR 2021 + a dále k nastavení podpory pro tato vymezená území. Téměř dokončeny jsou již i práce na studii pro Novoborsko,“ doplnil Jiří Ulvr.  

Tým sekretariátu taktéž zpracoval Regionální akční plán a jeho změny. Díky tomuto dokumentu dojde k zefektivnění čerpání prostředků z fondů EU pro rozvoj území Libereckého kraje ve vybraných tématech.

V neposlední řadě členové sekretariátu komunikovali s obcemi, mapovali projektové záměry a propagovali do území Informační systém projektových záměrů, který je jedinou databází na území Libereckého kraje, která sdružuje projekty.

„V současné době jsme na počátku realizace projektu RSK LK V, který by měl být podpořen z Operačního programu Technická pomoc pro programové období 2021–2027. V tomto novém projektu budou aktivity obdobné a navážou na předchozí projekt,“ zakončil informaci Jiří Ulvr.