1,5 milionu korun na podporu digitalizace podniků. MPO vypsalo novou výzvu z OP TAK

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo výzvu na podporu zvýšení digitální úrovně malých a středních podniků (MSP) z Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Žádosti mohou podnikatelé podávat od 22. listopadu 2023 do 15. února 2024.

Výzva je vyhlášena v rámci specifického cíle 1.2 Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány. Podporováno je pořízení nových technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury za účelem digitální transformace společnosti, i pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

V reakci na technologický vývoj, který přesunul významnou část provozních výdajů jako služby implementace či licence do virtuálního prostředí, reaguje Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlášením výzvy Digitální podnik – Technologie 4.0 – výzva I., která tuto oblast podporuje a rozvíjí již zažitý a ověřený způsob podpory z programu Technologie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), přičemž současně navazuje na výzvy Digitální podnik a Virtuální podnik vyhlášené v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) a Národního plánu obnovy.

Výzva Digitální podnik – Technologie 4.0. je zaměřena na komplexní projekty dotýkající se všech nebo většiny vnitropodnikových procesů. Žadatelem mohou být malé a střední podniky, přičemž realizaci projektu lze etapizovat do nejzazšího data ukončení fyzické realizace projektu stanoveného na 30. 6. 2026. Míra podpory je stanovena podle velikosti podniku v souladu s regionální mapou podpory v rozmezí 30 % až 60 % z prokázaných způsobilých výdajů projektu.

Nastavení a parametry výzvy byly konzultovány s hospodářskými a sociálními partnery. Model hodnocení výzvy Digitální podnik – Technologie 4.0 – výzva I. navazuje na modely hodnocení přechozích výzev programu Technologie v rámci OP PIK a současně představuje evoluční krok v rámci svého pojetí, které se nově neopírá o hodnocení současného stavu digitalizace v době podání žádosti, nýbrž je striktně zaměřen na objektivní přínos podložený pořizovanými technologiemi.

Zájemci o dotaci se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace, která je zprostředkujícím subjektem OP TAK a pomáhá s přípravou žádostí o dotaci a administrací projektu. Agentura je zastoupena ve všech regionech republiky a zároveň také provozuje tzv. Zelenou linku 800 800 777

Podrobnější informace k výzvě naleznete zde.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/az-1-5-milionu-korun-na-podporu-digitalizace-podniku--mpo-vypsalo-novou-vyzvu-z-op-tak--277676/