Dvoudenní jednání Regionálních stálých konferencí nabídlo bohatý program

Setkání sekretariátů Regionálních stálých konferencí a regionalistů společně se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj České republiky hostil krajský úřad ve Zlíně. Na programu byly i výsledky evaluace dosavadních činností projektu.

Regionální stálá konference Libereckého kraje již od roku 2014 mapuje specifika a potřeby území kraje. Tyto informace jsou využívány především ke správnému zacílení finančních prostředků. Podílí se mimo jiné také na publicitě programů a projektů v koordinaci s řídicími orgány operačních programů nebo prostřednictvím svých členů komunikuje a šíří pozitivní dopady podpory získané z fondů Evropské unie.

Společná setkání slouží nejen k přenosu informací, ale také ke sdílení dobré praxe. Program dvoudenního setkání nabídnul například možnost zapojení se do příprav na 22. setkání Národní stálé konference, jejíž program je možné doplnit o podněty z krajů. Mezi dalšími body bylo informování o aktuálním stavu Národního plánu obnovy a národních dotačních titulů.

Hlavním bodem programu prvního dne bylo představení výstupů evaluace z dotazníkového šetření, které probíhalo jak na úrovni členů Regionální stálé konference, tak mezi členy sekretariátu. Z výsledků je patrné pozitivní vnímání Regionální stálé konference, a to včetně jejích činností. Naopak jako nevýhodná je vnímána její slabá pozice nejen vůči resortům. Závěrem dne byly představeny projekty podpořené z fondů EU ve Zlíně.

Sekretariát byl ve druhém dni proškolen k práci v Informačním systému projektových záměrů. Ministerstvo chystá novinky k jeho uživatelskému vylepšení. „Informační systém projektových záměrů využívá v našem regionu celkem 131 obcí a více než polovina z nich své vložené záměry také aktualizuje“ reagoval Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova. „Obce si v práci se systémem mohou najít tu výhodu, že jej lze využít jako sběrné místo, kde mají veškeré informace o svých projektech pohromadě. Některé z výzev nabízí dokonce bodové zvýhodnění, pokud je projekt evidován v systému“ doplnil Jiří Ulvr. Více informací naleznete na stránkách sekretariátu https://www.rsk-lk.cz/ispz .