IROP vyhlašuje CLLD výzvu ve výši 398 mil. na podporu rozvoje cestovního ruchu

IROP, který je spravován Ministerstvem pro místní rozvoj, dnes 3. 8. 2023 vyhlašuje 86. výzvu IROP s názvem Cestovní ruch – SC 5.1 (CLLD). Ve výzvě je podporován rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu s důrazem na rekreační a volnočasové využití.

Vyhlášená výzva je zaměřena na tvorbu a revitalizaci doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, navigační systémy). Podpořené budou i nové turistické trasy, rekonstrukce stávajících turistických informačních center a stavba nových center. Ve výzvě je také pamatováno na IT řešení návštěvnického provozu, veřejnou infrastrukturu pro vodní turistiku nebo výstavbu parkovišť u atraktivit cestovního ruchu.

86. výzva IROP je určena pro žadatele na území místních akčních skupin z méně rozvinutých (MRR) i přechodových regionů (PR) - více viz kategorie regionů. Pro žadatele z méně rozvinutých regionů je připraveno z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) přes 255 mil. Kč a pro žadatele z přechodových regionů je vyčleněno přes 142 mil. Kč z EFRR.

Integrované projekty předkládané do 86. výzvy IROP musí být v souladu s příslušnou strategií CLLD. Z toho důvodu musí být projektové záměry nejprve projednány na úrovni nositele CLLD a získat vyjádření místní akční skupiny o souladu se strategií CLLD. Před tím je však nutné, aby Řídicí orgán IROP schválil programový rámec příslušné akční skupiny - více viz příloha.

Žadatelům bude tato výzva zpřístupněna od 24. 8. 2023 do 31. 12. 2027. Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30. 6. 2029.

Seminář pro žadatele k 86.výzvě IROP

Řídicí orgán IROP spolu s Centrem pro regionální rozvoj České republiky pořádají v pátek 11. srpna 2023 seminář pro žadatele k 86. výzvě IROP - Cestovní ruch - SC 5.1 (CLLD). Tady budou žadatelé detailněji seznámeni s parametry výzvy, podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, postupem pro podání žádosti o podporu v MS2021+ apod.

Zdroj: https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/clld-vyzva-398-mil-kc-podpora-rozvoje-cest-ruchu