Nová výzva pro obce a kraje na podporu Strategického řízení

 V této nové výzvě je možné podpořit aktivity na tvorbu či aktualizaci strategických a prováděcích dokumentů či tvorba pasportů a generelů pro strategické řízení obcí a krajů.

 
NOVÁ VÝZVA pro obce a kraje číslo 03_18_092 Operační program Zaměstnanost na podporu STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ
 
Příjem žádostí od 29.3. do 21.6.2019
 
Způsobilé výdaje na jeden projekt
 
od 1 mil. Kč do 10 mil. Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podporované aktivity:
1. Tvorba pasportů, generelů pro strategické řízení obcí a krajů
2. Tvorba či aktualizace strategických a prováděcích dokumentů
 
V rámci aktivity Tvorba pasportů, generelů pro strategické řízení obcí a krajů ve vymezených oblastech fungování obce a tvorba studií proveditelnosti je možné mimo jiné zpracování studií proveditelnosti na konkrétní investiční záměr.

V rámci aktivity Tvorba či aktualizace strategických a prováděcích dokumentů je možné mimo jiné žádat o finanční podporu na:
- zpracování strategického dokumentu ve vztahu k fungování obce/kraje
- pilotní ověření realizační fáze implementace strategického dokumentu
- zpracování prováděcího dokumentu ve vztahu k fungování obce/ kraje
- posílení personální kapacity pro koordinaci přípravy strategického dokumentu
 
podpůrné aktivity k vytvoření strategického dokumentu:
- nastavení systému pro strategické řízení v rámci instituce, vč. nastavení vazeb s dalšími strategickými dokumenty
- zabezpečení informovanosti o připravované strategii, zajištění a koordinace participace na její tvorbě
- zabezpečení vzdělávání a školení týmu připravujícího strategii v oblasti strategické práce
- vytvoření a zavedení systému priorit a prioritizace
- zavedení a využití analytických a evaluačních nástrojů

V rámci aktivity Tvorba či aktualizace strategických a prováděcích dokumentů lze provázat strategické činnosti s dalšími v této výzvě podporovanými aktivitami z oblasti procesního řízení a metod kvality.
 
Příklad z praxe:
Kraj může např. vytvořením dílčích strategií na řešení specifických potřeb daného regionu (např. životní prostředí, doprava, komunikační strategie kraje, strategie rozvoje ICT, strategie podpory kultury a sportu, strategie rozvoje cestovního ruchu, aj.) navázat na komplexní rozvojovou strategii kraje, případně tuto strategii aktualizovat.
Za účelem tvorby či aktualizace této strategie lze zároveň nastavit dlouhodobě udržitelný systém strategického řízení a zavést vhodné nástroje (systém priorit, participace, evaluační procesy, aj.). Strategie může být zpracována interními personálními kapacitami, které lze v takovém případě navýšit a hradit z projektu.
 
 
OPZ01