RSK

Regionální stálá konference je platformou pro koordinaci a plánování integrovaných nástrojů, implementaci územní dimenze a spolupráci mezi významnými regionálními aktéry pro programové období EU.

Úkolem RSK je:
• koordinace přípravy a realizace územní dimenze (využití ESI fondů) v územním obvodu příslušného kraje
• sledování a podpora absorpční kapacity regionu, iniciace doporučení k zacílení výzev (zejména ve vztahu k ESI fondům)
• koordinace zpracování Regionálního akčního plánu (RAP) Strategie regionálního rozvoje ČR pro území Libereckého kraje
• přispívání k naplňování cílů Strategie regionálního rozvoje ČR
• iniciace sběru informací a dat o vývoji v území a dopadech realizovaných projektů
• komunikace mezi aktéry rozvoje území a s řídícími a zprostředkujícími orgány operačních programů
• přenos požadavků a potřeb regionu na národní úroveň

činnosti rsk