RAP
RAP v období 2021 - 2027

RAP je nástrojem územní dimenze pro implementaci vybraných témat IROP a současně nástrojem naplňování územních cílů Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. RAP je schvalován platformou RSK, která zastupuje významné aktéry regionálního rozvoje na území každého kraje a zapojuje tak územní partnery do realizace regionální politiky. Realizací RAP dojde k zefektivnění čerpání fondů EU pro rozvoj území krajů v tématech RAP.

Výhody RAP pro:

 • územní partnery = získání shody v území, participace na definování priorit, rovnoměrná distribuce témat/podporovaných aktivit mezi kraji
 • Evropskou Komisi = nástroj pro vyvážený rozvoj území, evropská regionální politika stojí na partnerství v území a zapojení partnerů, včetně partnerů územních. Navázání partnerství je požadováno i návrhem tzv. obecného nařízení54
 • IROP/Nejvyšší kontrolní úřad apod. = nástroj na minimalizaci zmařených nákladů na přípravu projektových žádostí, sladění nabídky alokace s poptávkou, ale i s tím souvisejících kapacit hodnotitelů na ZS apod.) + iniciace projektů, kde naopak absorpční kapacita není

Témata/Aktivity RAP RAP řeší pouze vybrané tematické oblasti, a to takové, v nichž je kraj vhodnou územní jednotkou pro řešení daných témat:

 • Střední školství (střední a vyšší odborné školy, konzervatoře, poradny a speciální školy)
 • Silnice II. třídy
 • Deinstitucionalizace sociálních služeb – investiční část
 • Zdravotnická záchranná služba

Více na: https://dotaceeu.cz/getmedia/2bcfd76b-0d36-437e-b8a4-cdbda5612bb2/MP-INRAP-final.pdf.aspx?ext=.pdf

Dokumenty ke stažení: https://www.rsk-lk.cz/regionalni-akcni-plan/rap-2020

RAP v období 2014 - 2020

Regionální akční plán mapuje připravenost a schopnost subjektů v Libereckém kraji efektivně využít finanční prostředky jak z Evropských strukturálních a investičních fondů, tak z národních či krajských finančních zdrojů.


V souvislosti s novým programovým obdobím Evropské unie 2014-2020 byl Liberecký kraj Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) požádán o přípravu podkladů pro tzv. Regionální akční plán (RAP) Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 (dále „RAP“).
Základním datovým zdrojem pro zpracování RAP jsou informace poskytnuté od partnerů a aktérů regionálního a místního rozvoje, kteří se podílejí na mapování absorpční kapacity a vytváří tak přehled o záměrech a připravovaných projektech na území kraje.


Plnění Regionálních akčních plánů každoročně vyhodnocuje Regionální stálá konference, která zprávu o hodnocení předkládá Národní stálé konferenci a MMR. Zprávy o hodnocení plnění Regionálních akčních plánů jsou podkladem a jedním ze zdrojů pro vyhodnocování plnění Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020


Dokument RAP zahrnuje:
tabulkovou část, která obsahuje aktivity, což jsou soubory projektových záměrů podobného tematického zaměření, jejich vazby na strategické dokumenty jako Strategie regionální rozvoje ČR a Program rozvoje Libereckého kraje, zdroje financování, finanční náročnost a indikátory (relevantní pouze u projektů s územní dimenzí)
textovou část, která popisuje a zdůvodňuje jednotlivé aktivity RAP

RAP 2020+
 • AKTIVITA RAP DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

RAP 2020 textová + tabulková část

schváleno na 37. jednání RSK LK dne 27. března 2024

Tabulková část vč. zásobníku

 • AKTIVITA RAP SILNICE II. TŘÍDY

RAP 2020 textová + tabulková část

schváleno na 37. jednání RSK LK dne 27. března 2024

Tabulková část vč. zásobníku.

 • AKTIVITA RAP STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ (STŘEDNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, KONZERVATOŘE)

RAP 2020 textovátabulková část střední školy + tabulka pro účely pracovní skupiny vč. zásobníku SŠ + způsob stanovení prioritizace

schváleno na 32. jednání RSK LK dne 23. listopadu 2022

 • AKTIVITA RAP PORADNY A SPECIÁLNÍ ŠKOLY

RAP 2020 textová + tabulková část speciální školy + tabulka pro účely pracovní skupiny vč. zásobníku speciální školy + způsob stanovení prioritizace

příloha č. 2 (speciální školy) schválena na 36. jednání RSK LK dne 6. prosince 2023

 • AKTIVITA RAP ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

RAP 2020 textová + tabulková část

schváleno na 37. jednání RSK LK dne 27. března 2024

Tabulková část vč. zásobníku.

 

Průběžný monitoring stavů čerpání v jednotlivých oblastech si můžete prohlédnout na tomto odkazu.