RAP

Regionální akční plán mapuje připravenost a schopnost subjektů v Libereckém kraji efektivně využít finanční prostředky jak z Evropských strukturálních a investičních fondů, tak z národních či krajských finančních zdrojů.


V souvislosti s novým programovým obdobím Evropské unie 2014-2020 byl Liberecký kraj Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) požádán o přípravu podkladů pro tzv. Regionální akční plán (RAP) Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 (dále „RAP“).
Základním datovým zdrojem pro zpracování RAP jsou informace poskytnuté od partnerů a aktérů regionálního a místního rozvoje, kteří se podílejí na mapování absorpční kapacity a vytváří tak přehled o záměrech a připravovaných projektech na území kraje.


Plnění Regionálních akčních plánů každoročně vyhodnocuje Regionální stálá konference, která zprávu o hodnocení předkládá Národní stálé konferenci a MMR. Zprávy o hodnocení plnění Regionálních akčních plánů jsou podkladem a jedním ze zdrojů pro vyhodnocování plnění Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020


Dokument RAP zahrnuje:
tabulkovou část, která obsahuje aktivity, což jsou soubory projektových záměrů podobného tematického zaměření, jejich vazby na strategické dokumenty jako Strategie regionální rozvoje ČR a Program rozvoje Libereckého kraje, zdroje financování, finanční náročnost a indikátory (relevantní pouze u projektů s územní dimenzí)
textovou část, která popisuje a zdůvodňuje jednotlivé aktivity RAP