červen 2018

-12. 6. se zástupci sekretariátu účastnili setkání sekretariátů RSK na úůdě MMR ČR v Praze. Na tomto setkání bylo především řešeno zapojení RSK a RAP do tvorby Národního investičního plánu Vlády ČR (NIP), přičemž jedním ze základních podkladů pro tvorbu NIP mají být právě RAP a sběr absorpční kapacity. Dálšími tématy setkání byla příprava Národní stálé konference, koordinace schvalování společných usnesení jednotlivých krajských RSK a sběr absorpční kapacity pro OP ŽP.
-15. 6. proběhlo setkání zástupce sekretariátu RSK, zástupců ARR s.r.o. a představitelů krajských MAS v novém ekocentru Silvatica v Jiřetíně pod Bukovou. Na tomto setkání byla představitelům MAS představena nová prezentační webová aplikace "databáze projektů MAS v LK", která představuje aktivitu MAS v území skrze realizované projekty, které byly spolufinancovány z výzev MAS. Aplikace je přístupná na adrese http://mas.arr-nisa.cz/ a další informace naleznete v kategorii aktuality (případně archiv)
-21. 6. proběhlo v na půdě MMR ČR již 3 setkání regionalistů a zástupců sekretariátů. Na tomto setkání byly diskutovány problematiky týkající se regionálního rozvoje v ČR, včetně změn ve vymezení hospodářsky slabých oblastí (HSO), tvorby národního investičního plánu, nebo nových dotačních titulů MMR.
-22. 6. proběhlo již 10. jednání Národní stálé konference (NSK), tedy široké platformy územních partnerů diskutujících průběh implementace ESI fondů na území ČR. Více informací lze nalézt v sekci aktuality, nebo na stránkách MMR (http://mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/Dokumenty/Narodni-stala-konference)
-25. 6. se konalo již 15. jednání Regionální stálé konference Libereckého kraje (RSK LK). Další informace je možné nalézt v sekci "Jednání RSK"

prosinec 2017

- V úterý 5. 12. 2017 se na Krajském úřadě Libereckého kraje uskutečnilo setkání členů Rady Libereckého kraje s primátorem a starosty měst a obcí. V rámci tohoto setkání sekretariát RSK LK prezentoval starostům a místostarostům z Libereckého kraje svou činnost a představil účastníkům účel Regionálního akčního plánu.
- Dne 7. 12. 2017 se sekretaritát RSK LK zúčastnil jednání Pracovní skupiny pro cestovní ruch. Tématem setkání byly především aktuální informace z turistických regionů a z oddělení cestovního ruchu KÚLK.
- Dne 11. 12. 2017 proběhlo 13. jednání Regionální stálé konference v Libereckém kraji. Na jednání bylo přijata řada usnesení, která budou předána na řídící orgány operačních programů a Ministerstvo pro místní rozvoj, a byl schválen vznik nové Pracovní skupiny sociální začleňování. Materiály z jednání jsou k dispozici ZDE.
- Ve čtvrtek 14. 12. 2017 se konala 8. Národní stálá konference. Zástupce RSK LK v NSK spolu se sekretaritátem se zúčastnil jednání Komory regionální, v rámci které bylo například představeno shrnutí projednávání RAP s jednotlivými resorty a řídícími orgány, informováno bylo o reakcích na usnesení jednotlivých RSK a mluvilo se o roli RSK v procesu přípravy SRR. Následovalo Plenární zasedání, kde bylo stěžejním tématem především budoucí podoba politiky soudržnosti po roce 2020.

listopad 2017

- Dne 9. 11. 2017 se pracovníci sekretariátu zúčastnili Kulatého stolu k implementaci Strategického rámce Česká republika 2030. V rámci setkání tým odboru pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády ČR představil tento dokument a následně řídil diskuzi nad jednotlivými strategickými cíli a prioritními oblastmi.
- Pracovníci sekretaritátu RSK LK se zúčastnili pravidelného setkání regionálních sekretariátů RSK, které proběhlo 16. 11. 2017 v Praze na MMR.
- Dne 28. 11. 2017 se sekretariát RSK LK zapojil do projednávání výstupů Regionálního akčního plánu - bariér čerpání s řídícím orgánem IROP, OP Podníkání a inovace, OP Zaměstnanost a OP Životní prostředí. 

říjen 2017

- Dne 2. 10. 2017 se uskutečnilo jednání PS Cestovní ruch, kterého se zúčastnil také sekretariát RSK LK. Zápis z jednání je k dispozici ZDE.
- V úterý 10. 10. 2017 proběhlo druhé setkání vedoucích odborů regionálního rozvoje krajů a zástupců sekretariátů RSK k tvorbě Strategie regionálního rozvoje ČR 21+. Za RSK LK se akce se zúčastnil Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů a zástupce kraje v RSK LK.
- V úterý 10. 10. 2017 se sekretariát RSK LK účastnil jednání Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Frýdlantsko, kde prezentoval činnost Regionální stálé konference Libereckého kraje a účel Regionálního akčního plánu.
- Pracovníci sekretariátu RSK LK se zúčastnili konference „Příležitosti pro region aneb Co nového po roce 2020“, která se konala 11. 10. 2017 v Hradci Králové. Konference se věnovala možnostem evropských dotací pro obce do roku 2020 a budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020. V rámci konference byly představeny také novinky z oblasti regionální politiky (např. příprava Strategie regionálního rozvoje na období 2021–2030) a informace o připravovaných národních dotačních titulech.
- Dne 26. 10. 2017 se sekretariát RSK LK zúčastnil jednání PS Inovace (Rada VaVaI), které proběhlo v prostorách centra TOPTEC v Turnově.
- Pracovníci sekretaritátu RSK LK se zúčastnili pravidelného setkání regionálních sekretariátů RSK, které proběhlo 31. 10. 2017 v Praze na MMR.