25. jednání RSK

REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE LIBERECKÉHO KRAJE
25. JEDNÁNÍ | 24. března 2021

Online v aplikaci MS Teams
10:30 – 11:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
11:00 ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ

Program jednání: 

 1. Schválení programu jednání
 2. Kontrola plnění úkolů z 24. jednání RSK LK 16. 12. 2020
 3. Změny v nominacích členů a stálých hostů RSK
 4. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR / Ing. Radana Leistner Kratochvílová, Mgr. Ondřej Pergl - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 5. Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou / Ing. Radka Loučková Kotasová - Statutární město Liberec
 6. Integrované strategie rozvoje venkova a místní akční plány rozvoje vzdělávání / Jitka Doubnerová - MAS Frýdlantsko, z. s. + přílohy KARTY, DRAK, UČEBNICE
 7. Informace ze sekretariátu Regionální stálé konference Libereckého kraje / Ing. Zuzana Kapalínová, Ing. Karolína Vičanová, DiS., Ing. Jana Vlková - sekretariát RSK, KÚ LK
 8. Pracovní skupina Vzdělávání (KAP) / Ing. Leona Patočková - Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK
 9. Pracovní skupina Cestovní ruch / Ing. Lidie Vajnerová, MBA - Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji + přílohy INFOGRAFIKA, DATA CzechTourism
 10. Pracovní skupina Inovace (VaVaI) / Ing. Vladimír Pachl - Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK
 11. Pracovní skupina Sociální začleňování a zaměstnanost RSK LK / Mgr. Zuzana Palečková - Agentura pro sociální začleňování
 12. Chytřejší kraj / Mgr. Michael Otta – KÚ LK + příloha VÝROČNÍ ZPRÁVA
 13. Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje / Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D. – Nature Systems

Různé

Diskuse a závěr

 

Program

Prezenční listina

Zápis z jednání

Schvalované dokumenty

 

Můžete nás kontaktovat.