24. jednání RSK

REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE LIBERECKÉHO KRAJE
24. JEDNÁNÍ | 16. prosince 2020
Krajský úřad Libereckého kraje, sál č. 326
09:30 – 10:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
10:00 ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ

Program jednání:

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola plnění úkolů z 23. jednání RSK LK 30. 9. 2020
3. Změny v nominacích členů a stálých hostů RSK
4. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR
Ing. Radana Leistner Kratochvílová, Mgr. Ondřej Pergl – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
5. Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou
Ing. Radka Loučková Kotasová– Statutární město Liberec
6. Integrované strategie rozvoje venkova a místní akční plány rozvoje vzdělávání
PhDr. Jitka Doubnerová - MAS Frýdlantsko, z. s.
7. Informace ze sekretariátu Regionální stálé konference Libereckého kraje
Ing. Zuzana Kapalínová, Ing. Karolína Vičanová, DiS., Ing. Jana Vlková - sekretariát RSK, KÚ LK
8. Pracovní skupina Vzdělávání (KAP)
Ing. Leona Patočková - Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK
9. Pracovní skupina Cestovní ruch
zástupce odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚ LK
10. Pracovní skupina Inovace (VaVaI)
Ing. Vladimír Pachl - Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK

Různé
Diskuse a závěr

 

Program

Prezenční listina

Zápis z jednání

 

Můžete nás kontaktovat.