23. jednání RSK

REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE LIBERECKÉHO KRAJE
23. JEDNÁNÍ | 30. září 2020
Krajský úřad Libereckého kraje, sál č. 326 | 09:30 – 10:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ, 10:00 ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ

Program jednání:

1) Schválení programu jednání

2) Kontrola plnění úkolů z 22. jednání RSK LK 25. 6. 2020

3) Informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR / Ing. Jitka Barcalová – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

4) Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou / Ing. Radka Loučková Kotasová– Statutární město Liberec

5) Integrované strategie rozvoje venkova a místní akční plány rozvoje vzdělávání / Zástupce - MAS LK

6) Informace ze sekretariátu Regionální stálé konference Libereckého kraje / Ing. Vendula Koděrová, Ing. Zuzana Kapalínová, Ing. Karolína Vičanová, DiS., Ing. Jana Vlková - sekretariát RSK LK, KÚLK

7) Pracovní skupina Vzdělávání (KAP) / Ing. Leona Patočková - odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚLK

8) Pracovní skupina Sociální začleňování a zaměstnanost RSK LK / Mgr. Zuzana Palečková - Agentura pro sociální začleňování

9) Pracovní skupina Cestovní ruch Ing. Květa Vinklátová - Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji

10) Pracovní skupina Inovace (VaVaI) / Ing. Vladimír Pachl - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚLK

11) Chytřejší kraj Ing. Petr Dobrovský - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

12) Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje / RNDr. Viktor Třebický - CI2, o.p.s. - zpracovatel

Různé
Diskuse a závěr

 

Program

Prezenční listina

Zápis z jednání

 

Můžete nás kontaktovat