hlasování per rollam

Hlasování - Výroční zpráva

Zahájení hlasování proběhlo dne 24. 3. 2020

 - prezenční listina 

 - zápis

 - usnesení

 - výroční zpráva

 

Hlasování - Regionální akční plán Libereckého kraje a Zpráva o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Libereckého kraje

Zahájení hlasování proběhlo dne 15. 4. 2020

 - prezenční listina 

 - zápis

 - usnesení

 - Regionální akční plán Libereckého kraje a jeho přílohy

 - Zpráva o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Libereckého kraje a její přílohy