Nástroje pro realizaci integrovaných strategií

Integrované nástroje jsou speciální mechanismy, které pro čerpání finančních prostředků z EU uplatňují integrované přístupy. Jedná se o soubor navzájem provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os/priorit jednoho či více programů ESI fondů.

Pro období 2014-2020 jsou k dispozici tři typy integrovaných nástrojů:

• Integrované územní investice (ITI)
• Integrované plány rozvoje území (IPRÚ)
• Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je nástrojem pro zapojení občanů na místní úrovni. Je koncipován s ohledem na lokální potřeby a potenciál dané oblasti, zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech a vytváří sítě pro nalezení odpovědí na sociální, ekonomické a environmentální výzvy.

Komunitně vedený místní rozvoj řídí MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY (MAS), které zpracovávají Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), jež představují ucelené rozvojové dokumenty vztahující se k území MAS.
CLLD je využit ve venkovském území v území MAS tvořeném správními územími obcemi s méně než 25 tis. obyvateli, kdy maximální velikost MAS nepřekročí hranici 100 tis. obyvatel a nebude menší než 10 tis. obyvatel.

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY (MAS)
jsou formou místního partnerství a spolupráce obcí, jejich svazků, veřejných institucí, neziskových organizací, podnikatelských subjektů i samotných občanů. Cílem činnosi MAS je rozvoj a obnova venkova především prostřednictvím projektů a aktivit podpořených z finančních prostředků z národních programů a z programů EU. 
Na území Libereckého kraje má působnost 9 MAS.

HARMONOGRAM VÝZEV MAS

V Libereckém kraji mají sídlo MAS:
LAG Podralsko, z.s.
MAS Podještědí, z.s.
MAS Přiďte pobejt, z.s.
MAS Frýdlantsko, z.s.
MAS Rozvoj Tanvaldska, z.s.
MAS Achát, z.s.

V jiných krajích sídlí MAS, které mají ve své působnosti obce z Libereckého kraje:
Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
MAS Český sever, z.s.
MAS Brána do Českého ráje, z.s.

Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ)

Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) je nástrojem, pomocí kterého je možné čerpat dotace ze strukturálních fondů EU v programovacím období 2014- 2020. Navazuje na Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) a umožňuje koordinaci a propojení strategicky významných projektů pro města a jejich spádová území.

IPRÚ je možné realizovat v regionálně významných aglomeracích, kde není uplatněn nástroj ITI. Jedná se o funkční území, jejichž jádra tvoří město/města a přilehlé území. V rámci integrovaných strategií rozvoje území je uplatňován princip partnerství. Klíčoví aktéři z veřejného, soukromého i neziskového sektoru se zapojují do strategického plánování, řízení a realizace IPRÚ a v souladu se zpracovanou strategií integrují jednotlivé projekty tak, aby došlo k rozvoji jak samotného regionálního centra, tak celého přilehlého regionu.

Nástroj IPRÚ je realizován v Českých Budějovicích, Jihlavě, Karlových Varech, Mladé Boleslavi, Zlíně a Liberci - Jablonci nad Nisou pro území zahrnující jádrové město a jeho funkční zázemí.

V rámci IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou byla identifikovaná tato hlavní témata:

- sociální soudržnost a péče o zdraví
- konkurenceschopná ekonomika
- udržitelná mobilita
- zdravé životního prostředí a ochrana přírodního potenciálu
- kvalitní správa území a řízení jeho rozvoje