Adapterra Awards 2021 hodnotí projekty

 Inspirativní projekty, které pomáhají přizpůsobit naše města, domy a krajinu klimatické změně. Adapterra Awards 2021 vytváří unikátní databázi nejlepších příkladů adaptačních opatření, ve které najde inspiraci domácí kutil i odborník.

Číst více
Opera Civitatem - výzva k účasti v soutěži pro města

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje soutěž o Zvláštní cenu Opera Civitatem ministryně pro místní rozvoj za architektonicky či urbanisticky nejkvalitnější soubory staveb vybudované za uplynulých 30 let ve městech ku prospěchu jejich občanů a návštěvníků v rámci projektu Architecture Week Praha. 

Číst více
Seminář pro obce, DSO a MAS

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo online seminář určený obcím, Dobrovolným svazkům obcí a Místním akčním skupinám. Uskuteční se 11. května, registrace probíhají už nyní.

Číst více
IROP vyhlašuje výzvy REACT-EU na oblast zdravotnictví

Řídicí orgán IROP vyhlašuje výzvy pro oblast zdravotnictví. Jsou zaměřené na posílení odolnosti systému českého zdravotnictví. Celkem je na zdravotnictví vyčleněno s využitím nového evropského investičního nástroje REACT-EU 15 miliard na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií Covid19. REACT-EU je součástí IROP ve stávajícím programovém období 2014-2020 v rámci nově vytvořené prioritní osy 6 REACT-EU.

Číst více
MMR spustilo systém pro sběr projektových záměrů

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), který bude centrálním místem pro průběžný sběr, správu a ukládání projektových záměrů z celé České republiky a stane se tak jednou velkou základnou pro projekty Národního investičního plánu, ale i projekty menšího rázu. Prostřednictvím těchto dat dojde také k efektivnějšímu zacílení dotačních titulů.

Číst více
Soubor Podcastů uzavírá díl věnovaný přeshraniční spolupráci

Evropské fondy se snaží přispět k rozvoji regionů, a to nejen v rámci jednoho státu. Existují programy přeshraniční, nadnárodní i mezinárodní spolupráce, které umožňují spolupráci a řešení problémů napříč Evropskou unií bez ohledu na státní hranice. Podpora z takových programů bude k dispozici i v novém programovém období.

Číst více
Letos se již popáté v Česku uskuteční národní soutěž CHYTRÁ MĚSTA 2021

V soutěži se opět mohou mezi sebou poměřit zajímavá řešení, ať již v podobě projektů, modelů nebo vizí. CHYTRÁ MĚSTA v každém svém ročníku propagovala a podporovala využití inovativních postupů a moderních technologií, které mají přinést veřejnosti zkvalitnění života v regionech, krajích, městech a obcích a nejinak tomu bude také v letošním ročníku.

Číst více
SMART záruka pomůže firmám s digitalizací

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) připravila pro malé a střední podnikatele tzv. SMART záruku, která jim usnadní přístup k úvěrům od komerčních bank na digitalizaci.

Číst více
Proběhlo čtvrté jednání platformy pro přípravu OP TAK

Čistá mobilita, energetická účinnost, otázky duálního vzdělávání či podpora ochrany duševního vlastnictví. Prostřednictvím videokonference proběhlo čtvrté jednání Platformy pro přípravu Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), které bylo uspořádáno v návaznosti na dopracování programového dokumentu OP TAK.

Číst více
K dispozici je aktualizovaná verze návrhu Programového dokumentu Operačního programu Jan Amos Komenský

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje aktualizovaný návrh Programového dokumentu Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Hlavním cílem operačního programu pro období 2021-2027 je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce.

Číst více
Hejtmani i města chtějí v Národním plánu obnovy 2,5 miliardy na cyklostezky

Evropské státy včetně České republiky nyní připravují vlastní Národní plány obnovy (NPO). V jeho rámci Česko přerozděluje částku 172 miliard korun z Evropské unie pro roky 2021-2023. Cyklodoprava tady (zatím) chybí.
Hejtmani se proto obrátili společným dopisem na ministra Karla Havlíčka a chtějí vyčlenit na cyklodopravu 2,5 miliardy korun.

Číst více
Operační program Zaměstnanost+ je dalším tématem v sérii podcastů

Nový Operační program Zaměstnanost+ je tématem dalšího dílu podcastů Evropské fondy v období 2021-2027. Host Tomáše Novotný, poradce náměstkyně pro řízení Sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce na Ministerstvu práce a sociálních věcí, společně s moderátorkou Klárou Droznovou představí Operační program Zaměstnanost+, který bude v období 2021 až 2027 disponovat více než 36 miliardami korun.

Číst více
Nový díl podcastů Evropské fondy v období 2021-2027 se zaměřil na Operační program Doprava

Efektivní, dostupná a k životnímu prostředí šetrná doprava tvoří jeden ze základních pilířů evropské politiky soudržnosti a na jeho naplnění je určena nemalá část evropských prostředků. Jaké projekty bude podporovat Operační program Doprava? Bude peněz na výstavbu dopravní infrastruktury dostatek? Tyto a další otázky zodpoví další díl podcastů Evropské fondy v období 2021-2027, tentokrát s ředitelem Odboru fondů EU Markem Pastuchou z Ministerstva dopravy.

Číst více
Tématem dalšího dílu podcastů Evropské fondy v období 2021-2027 je OP ŽP

V období 2021 až 2027 obdrží Česko více než 500 miliard korun z fondů EU. Velká část, přibližně 61 miliard korun, je připravena pro žadatele v Operačním programu Životní prostředí. Co všechno bude z OP Životní prostředí podporováno, to v novém dílu podcastů Evropské fondy v období 2021-2027 představí náměstek Jan Kříž z Ministerstva životního prostředí.

Číst více
Příprava Národního plánu obnovy se blíží do svého finále

Národní plán obnovy (NPO), který se začal chystat loni po zveřejnění záměru Evropské komise (EK) na financování oživení ekonomik po koronaviru, je ve finále. Před odesláním EK materiál prochází řadou jednání. Aktuálně se předpokládá, že by Česká republika (ČR) mohla z prostředků Evropské unie na NPO celkem dostat cca 171,4 mld. Kč ve formě grantového financování.

Číst více
INFORMACE O NOVÝCH MOŽNOSTECH FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V PODCASTECH

Ministerstvo pro místní rozvoj společně s partnery z dalších resortů připravilo sérii podcastů, ve kterých postupně představí podobu a možnosti financování projektů z evropských fondů v letech 2021-2027. Dva díly představují fungování evropských fondů a finančních nástrojů; dalších devět aktuální informace o připravovaných programech.

Číst více
Online seminář představí novinky k nástroji NEN

Seminář seznámí zadavatele s novým prostředím Národního elektronického nástroje "NEN" a poskytne návod, jak tento nástroj samostatně používat. Obsahem budou také novinky v oblasti elektronizace veřejných zakázek a názorné ukázky práce s NEN.

Číst více
4. ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje

Je surovina na konci své životnosti? Máte nápad, jak surovinu přetvořit, aby plnila nový účel? Díky skvělému nápadu se z odpadu stal zdroj pro nový produkt? Přihlaste se do 4. ročníku soutěže Přeměna odpadů na zdroje pořádané Ministerstvem průmyslu a obchodu spolu s agenturou CzechInvest, kteří opět hledají příklady dobré praxe v nakládání s druhotnými surovinami.

Číst více
Vláda schválila zprávy o postupu udržitelného rozvoje

Vláda schválila první Zprávu o kvalitě života a udržitelnosti vyhodnocující naplňování Strategického rámce ČR 2030 a také Zprávu o naplňování Agendy 2030, která hodnotí dosažení plnění mezinárodních závazků. Oba dokumenty hodnotí postup České republiky ve snaze dosáhnout udržitelného rozvoje, jak vůči vlastním cílům Strategie ČR 2030, tak v naplňování mezinárodních Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

Číst více
MMR připraveno 500 milionů na podporu bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci programu Podpora bydlení vyhlásilo tři výzvy pro podávání žádostí o dotace, a to z podprogramů Podporované byty, Bytové domy bez bariér a Technická infrastruktura. Žádosti budou přijímány do 9. dubna 2021.

Číst více
Zaměření prostředků z REACT-EU bylo schváleno Monitorovacím výborem IROP

Jedná se o podstatnou revizi Programového dokumentu IROP, která do stávajících specifických cílů včleňuje 2 nové specifické cíle v souvislosti s dodatečně poskytnutými finančními prostředky z Evropské unie prostřednictvím nového investičního nástroje REACT-EU na pomoc s bojem proti pandemii covid-19 a zvýšení odolnosti proti obdobným hrozbám.

Číst více
Na zateplení SFPI připravenou jednu miliardu korun

Vzhledem ke skončení výzev týkajících se energetických úspor v bytových domech ministerstvo přichází s výhodnými úvěry pro majitele bytových domů a bytová družstva na zateplení. Žádosti přijímá Státní fond podpory investic, který má pro bezúročné úvěry připravenu 1 miliardu korun.

Číst více
Lyžařská střediska se dočkají podpory

Nový program COVID – SPORT III Lyžařská střediska, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu podpoří střediska, která zasáhly negativní dopady omezení spojených s opatřeními v boji proti pandemii nemoci COVID‑19. Tento program dnes schválila vláda.

Číst více
Využijte možnost připomínkovat návrh Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR a také Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR na rozvoj území

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo návrh Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR na udržitelný rozvoj území a umožnilo tak obcím a veřejnosti uplatnit připomínky k těmto materiálům v souladu se zákonem o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Číst více
Výzva k předkládání projektových záměrů RES+

Státní fond životního prostředí ČR jako zprostředkovatel Programu „Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)“ financovaného z prostředků Modernizačního fondu, vyhlašuje výzvu pro předkládání projektových záměrů z uvedeného Programu.

Číst více
Proběhla aktualizace výzev k sociálnímu podnikání

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dnes byly vydány revize Specifických pravidel u Specifického cíle (SC) 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, a to spolu s revizemi Specifických pravidel u SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

Číst více
AVPO ČR zve na On-line kulatý stůl Libereckého kraje

Kulatý stůl s tématem „Co pro Vás AVPO ČR může udělat?" připravila v online prostředí Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR). Registrujte se k networkingovému vzdělávacímu setkání pro neziskové organizace Libereckého kraje ještě dnes.

Číst více
Připojte se k online konferenci Evropské fondy po roce 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá online konferenci, kde představí budoucí podobu dotací EU. Národní orgán pro koordinaci evropských fondů představí společně s partnery aktuální stav příprav a zaměření chystaných programů a iniciativ nejen politiky soudržnosti.

Číst více
Putujte za projekty i v zimě

Evropské fondy pomáhají realizovat malé i velké projekty po celé České republice. Zajímá vás, kde konkrétně fondy EU pomohly? Prohlédněte si regionální mapy s tipy na zimní výlety.

Číst více
Využití internetu v domácnosti

Zveme Vás k účasti na průzkumu "Využití internetu v domácnosti". Průzkum je realizován poradenskou společností Grant Thornton za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu.

Číst více
Podmínky podpory "COVID podpora cestovního ruchu"

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo podporu s názvem COVID – podpora cestovního ruchu, která pomůže cestovním kancelářím, agenturám a průvodcům v cestovním ruchu. Celkově je připraveno půl miliardy korun. Přečtěte si podmínky k podpoře.

Číst více
Od zítřka mohou obce a kraje žádat o peníze na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách pro rok 2021. Cílem výzvy je finančně podpořit obce a kraje, kteří bojují s objekty dříve využívanými k bydlení, ubytování či rekreaci, které ohrožují okolí a svou zchátralostí brání jak dalšímu využití prostoru, tak rozvoji obce a podílí se významně na vzniku oblastí se sociální segregací.

Číst více
Projekty IROP pomáhají ke zvládnutí epidemie covid-19

Projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) slouží nejen ke zlepšování životních podmínek obyvatel Česka. Výstupy z projektů se však dají využít i při mimořádných situacích, jako byla koronavirová epidemie. Konkrétně se v rámci IROP jedná o hasiče, zdravotní záchranné služby a také podporu zdravotnictví.

Číst více