MPO a CzechInvest spustily nový web o brownfieldech v České republice
Ministerstvo průmyslu a obchodu a CzechInvest spustily nový webový portál věnující se rozvoji brownfieldů. Bude sloužit jako centrální informační zdroj pro podporu obnovy a revitalizace zanedbaných a nevyužitých lokalit v České republice. Součástí bude i Národní databáze brownfieldů, která obsahuje více než 4 tisíce lokalit.
Číst více
Na propojení více typů městské dopravy půjde z IROP více než 1,4 miliardy korun
Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, spouští v novém programovém období dvě výzvy, které cílí na podporu udržitelné multimodální městské mobility. Více než 1,4 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) půjde na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů pro veřejnou dopravu a parkovacích systémů pro přestup na veřejnou dopravu. Připojují se tak k výzvám, které podporují atraktivní a kvalitní veřejnou hromadnou dopravu v ČR.
Číst více
Vláda schválila podmínky programu Nájemní bydlení. Státní fond podpory investic připravil na výstavbu bytů 800 milionů korun
Větší část podpory – půl miliardy korun – je vyhrazena obcím. O 300 milionů korun mohou žádat spolky, charity i soukromí investoři. Státní fond podpory investic spadající pod MMR chce programem Nájemní bydlení podpořit hlavně rozšíření obecních bytových fondů. Stejně jako další kroky resortu v této oblasti přispěje k tomu, aby bylo bydlení v Česku dostupnější.
Číst více
MMR připravilo téměř 2,4 miliardy korun na rozvoj malých a středních obcí v regionech
Prostředky by měly směřovat prioritně do hospodářsky a sociálně ohrožených území, ale o podporu mohou žádat obce z celé ČR. Všechny obce do 10 tisíc obyvatel mohou v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+ žádat o dotaci na opravy místních komunikací, obce do 3 tisíc obyvatel také o dotaci na rekonstrukci veřejných budov. Na tuto mohou získat až 80 procent vynaložených nákladů. Celková alokace výzvy, kterou vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj, je téměř 2,4 mld. korun.
Číst více
MPO podpoří malé a střední podniky 1 miliardou korun na pořízení nových technologií
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje I. výzvu Technologie pro MAS (CLLD) z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na podporu malých a středních podniků (MSP). Podpora je zaměřena na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, softwaru, IT infrastruktury a služeb. Žádosti mohou podnikatelé podávat od 1. června 2023 do 31. prosince 2024.
Číst více
Provozovatelé distribučních soustav mohou žádat o dotace, MPO vyhlásilo novou výzvu
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo výzvu Energetická infrastruktura – Smart Grids – AMM (Advanced/Automatic Meter Management) v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027. V té má resort připraveny 3 miliardy korun. Cílem výzvy je implementace inteligentních sítí, které umožní úspornější nakládání s elektřinou a zajistí spolehlivý a bezpečný provoz distribučních soustav. Žádosti bude možné podávat od 2. května 2023 do 25. ledna 2024.
Číst více
Vyšlo nové číslo zpravodaje OP TAK
Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídící orgán Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 vydává čtvrtletník - Informační zpravodaj „tak“, který především podnikatele informuje o dění ve výše uvedeném programu. MPO se snaží informovat veřejnost zejména o nových příležitostech pro získání finančních prostředků, o záměrech Řídícího orgánu na poli podpory podnikání a přináší další aktuální zprávy týkající se dotační politiky.
 
Číst více
Obce mohou žádat o dotaci na podporu architektonických a urbanistických soutěží
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu architektonických a urbanistických soutěží obcí. Využívání těchto soutěží patří mezi způsoby, jak obce mohou zlepšit kvalitu a atraktivitu vystavěného prostředí. Pro žadatele je připraveno celkem 5 milionů korun. Žádost o dotaci mohou obce podávat od dnešního dne.
 
Číst více
Menší obce do 5 tisíc obyvatel mohou žádat o dotaci na digitalizaci územních plánů

Od prvního ledna mají obce povinnost převést v případě změny svůj územní plán do jednotného digitálního standardu. Ten má umožnit kvalitnější rozhodování veřejné správy a přípravu investic v území. MMR za tímto účelem pro obce do 5 tisíc obyvatel připravilo dotace v celkové výši 90 milionů korun. Žádat mohou o podporu na zpracování nového územního plánu nebo převod toho stávajícího v souladu se standardem.

Číst více
300 milionů korun pro rozvoj 5G sítí na venkově

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo výzvu z Národního plánu obnovy, v rámci které podpoří vybudování infrastruktury základnových stanic sítě 5G. Zajistí tak pokrytí venkovských lokalit signálem 5G, jež umožní spolehlivé poskytování mobilních služeb koncovým zákazníkům. Žádosti o dotaci je možné podávat do 5. června 2023.

Číst více
Na podporu zelené infrastruktury MMR připravilo přes 6 mld. korun

Na revitalizaci zelených prostranství, ale i snížení dopadů klimatických změn ve městech a obcích cílí tři výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Žadatelé získají podporu například na výsadbu stromů, projekty zaměřené na hospodaření se srážkovou vodou a nebo třeba na ježčí příbytky.

Číst více
Podpora jednotného standardu územních plánů

V lednu a únoru uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s krajskými úřady sérii školení k jednotnému standardu územně plánovacích dokumentací, který je vyžadován novelizovanou vyhláškou od 1. ledna 2023. Ve všech krajích bylo proškoleno celkem 1040 pořizovatelů a projektantů, což má jednoznačně pozitivní vliv na hladký náběh této povinnosti.

Číst více
MPO navyšuje prostředky na regeneraci brownfieldů

Další finanční prostředky z Národního plánu obnovy určené na regeneraci brownfieldů pro podnikatelské využití poputují vybraným projektům, které splní podmínky Ministerstva průmyslu a obchodu. Díky navýšení alokace o částku ve výši 50 milionů korun bude nově realizováno čtyři až šest brownfieldových projektů, které předložili představitelé obcí, měst a krajů z celé České republiky.

Číst více
Třetí modifikace výzvy k předkládání žádostí o podporu CLLD pro období 2021–2027

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení jako správce Výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021–2027 (Výzva), tímto informuje o modifikaci Výzvy pro Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Výzva č. CLLD_21_001, určená místním akčním skupinám (MAS) jako nositelům integrovaného nástroje komunitně vedený místní rozvoj, byla vyhlášena k 1. 11. 2021.

Číst více
MMR připravuje již čtvrtý workshop zaměřený na podporu strategického řízení a plánování ve veřejné správě

Pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj se připravuje v pořadí již čtvrtý workshop strategické práce, který se uskuteční ve čtvrtek 2. března v Praze. Workshopy jsou organizovány v rámci aktivit projektu „Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě ČR“ a jsou určeny všem zájemcům o témata strategického plánování a řízení.

Číst více
IROP vyhlašuje CLLD výzvu zaměřenou na dopravu

IROP, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, dnes 21. 2. 2023 vyhlašuje 60. výzvu IROP - Doprava - SC 5.1 (CLLD). Výzva je zaměřena na podporu integrovaných projektů, které se soustřeďují na infrastrukturu určenou pro bezpečnou nemotorovou dopravu a infrastrukturu pro cyklistickou dopravu na území místních akčních skupin.

Číst více
vlast cestami proměn - organizátoři připravují 15. ročník putovní výstavy

Podařila se vám zajímavá proměna budovy nebo místa? Představte ji ostatním. Již osm let je Liberecký kraj partnerem celostátní putovní výstavy Má vlast cestami proměn. Výstava představuje osudy zchátralých budov proměněných v krásné a užitečné stavby, svědectví o obnovených náměstích a návsích, rekonstruovaných nádražích, zachráněných sakrálních stavbách i znovuoživené přírodě.

Číst více
Motivační semináře k soutěži Vesnice roku 2023

Vyhlašovatelé a spoluvyhlašovatelé soutěže Vesnice roku pořádají ve spolupráci s vítězi krajských kol posledního ročníku soutěže sérii motivačních seminářů pro obce. Jejich cílem je zvýšit povědomí o soutěži a motivovat obce k podání přihlášky do soutěže.

Číst více
Dobrá zpráva pro obce. Získají pozemky na výstavbu dostupných bytů. MMR na přípravu projektů 1,6 miliardy korun

Z nové aplikace Ministerstva financí obce zjistí, které pozemky či nemovitosti mohou od státu získat na svém území. Ministerstvo pro místní rozvoj jim pomůže s přípravou projektů, přičemž upřednostní projekty pro dostupné bydlení. Na přímou podporu přípravy investic bude žádat 1,6 miliardy korun z Národního plánu obnovy.

Číst více
Strategie inteligentní specializace se již dva roky zaměřuje na podporu priorit výzkumu a inovací

V lednu 2023 uplynuly dva roky, kdy vláda schválila Národní výzkumnou a inovační strategii pro inteligentní specializaci (RIS3). Tento dokument navazující na předchozí strategii pro období 2014-2020 zajišťuje kontinuitu pro účelné a efektivní nakládání s evropskými, národními, regionálními a soukromými prostředky určenými na podporu aplikovaného a orientovaného výzkumu a inovací v Česku.

Číst více
2,8 miliardy korun na revitalizaci brownfieldů

Státní fond podpory investic (SFPI), který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, vyhlásil čtyři výzvy na revitalizaci území se starou stavební zátěží. Peníze z Národního plánu obnovy podpoří projekty na obnovu velkých i menších brownfieldů. Jednou z podmínek je realizace do prosince 2025. Přípravu žádostí MMR konzultuje se zájemci, aby v případě udělení dotace mohli včas zahájit stavební práce. Příjem žádostí Fond spustí 20. února.

Číst více
MMR posuzuje projekty na podporu cestovního ruchu v regionech za 135 milionů korun. Žadatelé mají vysokou šanci uspět

Ministerstvo pro místní rozvoj posuzuje 93 žádostí o podporu cestovního ruchu v regionech na letošní rok. Celkem na ni ze státního rozpočtu získalo 140 milionů korun, přičemž požadavky na dotace dosahují 135 milionů korun. Peníze půjdou na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu i marketingové aktivity. Na další období resort připravuje pro oblast cestovního ruchu dva nové dotační programy a usiluje také až o pět miliard z Národního plánu obnovy.

Číst více
Nový nástroj pomůže k posílení konkurenceschopnosti Evropy

Na základě žádosti českého předsednictví prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu vypracoval Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) stanovisko ke konkurenceschopnosti Evropské unie (EU) a právním předpisům, které se vztahují na podniky. Vzhledem ke snížení podílu Evropy na světovém hospodářství je podle EHSV zásadní zvýšit konkurenceschopnost evropského hospodářství pomocí tzv. testu konkurenceschopnosti.

Číst více
Soutěž EU4U propojila kreativitu studentů s rozmanitostí realizovaných projektů

Do 5. ročníku středoškolské soutěže EU4U Ministerstva pro místní rozvoj se letos zapojilo 63 studentů. Utkali ve dvou kategoriích zaměřených na propagaci projektů podpořených z fondů EU – o nejoriginálnější plakát a o nejlepší video. Porotu nejvíce zaujalo poutavé video o Lesoparku Žižkův vrch v Jablonci nad Nisou, které zaslali studenti Daniel Šilhán a Štěpán Tomek z tamního gymnázia.

Číst více
Jak pomocí dotací rozvíjet obec

Sekretariát Regionální stálé konference Libereckého kraje Vás zve na seminář „Jak pomocí dotací rozvíjet obec“. Cílem je jednotlivými příspěvky především inspirovat obce k využití dotačních příležitostí ke svému rozvoji.

Číst více
Jak se vyvarovat chyb při realizaci projektů financovaných z fondů EU a úspěšně zvládnout audity poradí semináře v regionech

Národní orgán pro koordinaci EU fondů při Ministerstvu pro místní rozvoj ve spolupráci s Auditním orgánem Ministerstva financí po čase opět společně organizují cyklus seminářů Dotace EU a audity. Cílem chystané série seminářů je podpořit správnou realizaci projektů spolufinancovaných z evropských fondů a snížit obavy obcí i podnikatelů z povinných kontrol. Semináře jsou pro předem přihlášené zájemce zdarma.

Číst více
PF 2023

Krásné a pohodové svátky Vám přeje Regionální stálá konference Libereckého kraje.

Číst více
Ministerstvo opakovaně vyhlásilo výzvy na podporu základních škol

Ministerstvo pro místní rozvoj kvůli dřívějším technickým problémům informačního systému opakovaně vyhlásilo výzvy na podporu základních škol v hodnotě 3,2 miliardy korun. K dnešnímu dni už evidujeme 715 žádostí v částce 10,2 miliard. Hladký průběh předkládání žádostí zajistila navýšená kapacita monitorovacího systému. Dotace mohou žadatelé využít například na vznik nových chemických a biologických laboratoří, odborných učeben zeměpisu nebo multimediálních jazykových učeben.

Číst více
Avíza 31. a 32. výzvy IROP

Řídicí orgán dne 21. 11. 2022 zveřejnil avíza 31. a 32. výzvy IROP Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče, které jsou v plánu k vyhlášení dne 29. 11. 2022.

Číst více
Příjemcům byly vyplaceny první finance z nového období 2021-2027

Zástupci Evropské komise a řídících orgánů programů financovaných z Evropských fondů dne 7. listopadu vyhodnotili rozjezd nového programového období 2021-2027 jako úspěšný. Žadatelům se otevřela možnost pro získání prostředků ve výši až 550 mld. Kč, které jsou v nové sedmiletce pro Českou republiku připraveny v devíti operačních programech.

Číst více
Více než 3,2 mld. na nové odborné učebny

Více než 3,2 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) půjde na nové odborné učebny základních škol nebo jejich rekonstrukci a na modernizaci školních dílen. Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, totiž spouští další dvě výzvy v novém programovém období na zlepšení kvality vzdělávací infrastruktury pro základní školy.

Číst více
Ministerstvo vyhlásilo 33. výzvu IROP na podporu muzeí

Nové expozice, revitalizace budov a depozitářů, restaurování sbírek i budování návštěvnických a edukačních center. Na to přispějí dvě nové výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) spravovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, které se zaměřují na česká muzea. Celkem je pro ně připraveno více než 1,1 miliarda korun.

Číst více
MAS mohou předkládat své integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) do druhé modifikace výzvy v programovém období 2021–2027

V návaznosti na schválení programů financovaných z evropských fondů ze strany EK přechází proces hodnocení strategií CLLD do své druhé fáze, kdy budou řídicí orgány programů posuzovat soulad tzv. programových rámců (část akčního plánu strategie) s podmínkami příslušného programu.

Číst více
IROP informuje o nastavení výzev pro základní školy

Ministerstvo pro místní rozvoj v pátek (30. 9. 2022) vyhlásí prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) dvě výzvy na podporu základních škol. Pro tzv. méně rozvinuté regiony a přechodové regiony je připraveno celkem 3,2 mld. korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Číst více
Na Integrovaný záchranný systém půjde z IROP více než 7 miliard korun

Nové hasičské stanice, specializovaná technika i přístroje pro detekci nebezpečných látek. Takovéto vybavení si budou moci pořídit žadatelé Integrovaného záchranného systému (IZS) prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Právě jsme vyhlásili tři výzvy. Týkají se Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR. Připraveno je pro ně více než 7 miliard korun.

Číst více
Pozvánka na online seminář Knowledge valorisation

Součástí Evropského týdne regionů a měst 2022 (European Week of Regions and Cities) se bude konat informační setkání s názvem Zhodnocení znalostí - nová příležitost pro územní soudržnost "Knowledge valorisation - A new opportunity for territorial cohesion", kterou připravilo Generální ředitelství EK pro výzkum a inovace. 

Číst více
Dotace z OP TAK podpora a rozvoj vašeho podnikání

Zúčastněte se některé ze série seminářů Dotace z OP TAK – podpora a rozvoj vašeho podnikání. Prvních 28 seminářů se uskuteční ve městech napříč celou republikou, a to ještě v průběhu měsíce září. Hlavním cílem je představení podmínek aktuálních výzev i obecných pravidel evropských dotací pro firmy co nejblíže jejich reálným působištím.

Číst více
IROP podpoří zdravotnické záchranné služby částkou 1,8 miliardy korun

Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj spustil dvě výzvy, které posílí ochranu obyvatelstva České republiky před stále častějšími výskyty extrémních jevů, jako jsou klimatické změny nebo jiné hrozby. Částkou 1,8 miliardy korun podpoří činnost krajských zdravotnických záchranných služeb.

Číst více
Zveme vás na Konferenci k výzkumu

Srdečně Vás zveme na konferenci k výzkumu. Hlavním tématem bude energetika, cestovní ruch a lokální produkty či oblast cirkulární ekonomiky a udržitelnosti. Do diáře si vložte 15. 9. 2022 a registrujte se.

Číst více
Zorientujte se v Evropských fondech s přehlednou příručkou

Praktická publikace „Abeceda fondů EU 2021-2027“ souhrnně představuje dotační programy financované Evropskou unií v období 2021-2027. V pěti kapitolách se dozvíte, jak fungují Evropské fondy v České republice, v jakých oblastech a na co konkrétně lze žádat o dotaci nebo kam se obrátit pro radu.

Číst více
Čerpání z fondů EU startuje: Česká republika Komisí schválenou většinu programů pro období 2021-2027

Česká republika má Komisí schválenou většinu programů pro čerpání prostředků z fondů EU v novém období. Došlo tak ke splnění poslední formální povinnost a Česko, jako jedna z mála členských zemí, může oficiálně zahájit čerpání v téměř všech programech připravených pro období 2021-2027, na které je připraveno 550 miliard korun. Schválení posledního programu se očekává v srpnu.

Číst více
Schválení hodnotících kritérií a systému hodnocení projektů IROP a zveřejnění harmonogramu výzev IROP pro programové období 2021-2027

Dne 1. 7. 2022 byl Evropskou komisí schválen Programový dokument IROP pro nové programové období 2021–2027. V návaznosti na tuto skutečnost proběhl dne 12. 7. 2022 první řádný Monitorovací výbor IROP, a to za účasti regionálních a sociálních partnerů, jednotlivých ministerstev, neziskových organizací a Evropské komise. 

Číst více
Ministerstvo kultury zveřejnilo výzvu na Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center

Hlavním cílem výzvy a příslušného dotačního titulu je zajistit rozvoj kulturního a kreativního sektoru v rámci ČR. Důraz předkládaných akcí by měl být kladen na zajištění mezisektorové spolupráce a rozvoj inovačního potenciálu kulturního a kreativního sektoru, zefektivnění či zvýšení udržitelnosti kulturní infrastruktury, a přimět jednotlivé stakeholdery ke kooperativnímu financování při realizaci a udržitelnosti projektu.

Číst více
Podnikatelům i obyvatelům venkova pomůže druhá výzva programu Obchůdek 2021+

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo druhou výzvu programu Obchůdek 2021+, který pomůže malým koloniálům na venkově. Provozovatelé prodejen s potravinami a smíšeným zbožím v obcích do 1 000 obyvatel (resp. do 3 000 obyvatel, kdy v jednotlivých částech obce nežije víc než 1 000 lidí) v něm budou moci dostat finanční podporu na provoz až 130 tisíc korun. Příjem žádostí začíná 1. září 2022. 

Číst více
Digitalizace a inovace pro města všech velikostí

Různorodost českých regionů a rozptýlené rozmístění obyvatelstva představuje již dlouhou dobu výzvu z hlediska infrastruktury a veřejných služeb. Výzvu, kterou by mohla pomoci vyřešit digitální a inovativní řešení. Pro obce a města však může být obtížné orientovat se v tak rozsáhlé nabídce možností a najít správný program pro získání financování z EU. Právě touto problematikou se bude Policy Lab zabývat.

Číst více
DO ZÁKUP ZA ÚSPĚŠNÝMI PROJETY EU

Po celé letní prázdniny máte možnost si v Městské knihovně v Zákupech prohlédnout putovní výstavu Otisky EU v Libereckém kraji. Úspěšné projekty zde bude prezentovat až do začátku září.

Číst více
Seminář na kraji přiblížil téma komunitní energetiky

Komunitní energetika. Takové bylo téma semináře, který hostil ve čtvrtek 2. června Krajský úřad Libereckého kraje. Jednotlivé okruhy prezentovali Vladimír Sochor z ministerstva životního prostředí spolu se zástupcem Krajského sdružení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Markem Hartychem. 

Číst více
Evropská komise schválila Česku Dohodu o partnerství a první program pro období 2021-2027

Více než 550 miliard korun je připraveno pro investice do rozvoje regionů, konkurenceschopnosti a inovací, budování infrastruktury i řešení sociálních otázek a zlepšení životního prostředí České republiky. Česká republika je teprve šestým členským státem, který má klíčový dokument schválen Evropskou komisí. Současně komisařka Ferreira oznámila schválení prvního českého programu Technická pomoc, který je třetím schváleným programem v novém období v celé EU a zajišťuje nutnou podporu pro čerpání evropských prostředků politiky soudržnosti.

Číst více