Avíza 31. a 32. výzvy IROP

Řídicí orgán dne 21. 11. 2022 zveřejnil avíza 31. a 32. výzvy IROP Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče, které jsou v plánu k vyhlášení dne 29. 11. 2022.

Číst více
Příjemcům byly vyplaceny první finance z nového období 2021-2027

Zástupci Evropské komise a řídících orgánů programů financovaných z Evropských fondů dne 7. listopadu vyhodnotili rozjezd nového programového období 2021-2027 jako úspěšný. Žadatelům se otevřela možnost pro získání prostředků ve výši až 550 mld. Kč, které jsou v nové sedmiletce pro Českou republiku připraveny v devíti operačních programech.

Číst více
Více než 3,2 mld. na nové odborné učebny

Více než 3,2 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) půjde na nové odborné učebny základních škol nebo jejich rekonstrukci a na modernizaci školních dílen. Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, totiž spouští další dvě výzvy v novém programovém období na zlepšení kvality vzdělávací infrastruktury pro základní školy.

Číst více
Ministerstvo vyhlásilo 33. výzvu IROP na podporu muzeí

Nové expozice, revitalizace budov a depozitářů, restaurování sbírek i budování návštěvnických a edukačních center. Na to přispějí dvě nové výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) spravovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, které se zaměřují na česká muzea. Celkem je pro ně připraveno více než 1,1 miliarda korun.

Číst více
MAS mohou předkládat své integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) do druhé modifikace výzvy v programovém období 2021–2027

V návaznosti na schválení programů financovaných z evropských fondů ze strany EK přechází proces hodnocení strategií CLLD do své druhé fáze, kdy budou řídicí orgány programů posuzovat soulad tzv. programových rámců (část akčního plánu strategie) s podmínkami příslušného programu.

Číst více
IROP informuje o nastavení výzev pro základní školy

Ministerstvo pro místní rozvoj v pátek (30. 9. 2022) vyhlásí prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) dvě výzvy na podporu základních škol. Pro tzv. méně rozvinuté regiony a přechodové regiony je připraveno celkem 3,2 mld. korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Číst více
Na Integrovaný záchranný systém půjde z IROP více než 7 miliard korun

Nové hasičské stanice, specializovaná technika i přístroje pro detekci nebezpečných látek. Takovéto vybavení si budou moci pořídit žadatelé Integrovaného záchranného systému (IZS) prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Právě jsme vyhlásili tři výzvy. Týkají se Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR. Připraveno je pro ně více než 7 miliard korun.

Číst více
Pozvánka na online seminář Knowledge valorisation

Součástí Evropského týdne regionů a měst 2022 (European Week of Regions and Cities) se bude konat informační setkání s názvem Zhodnocení znalostí - nová příležitost pro územní soudržnost "Knowledge valorisation - A new opportunity for territorial cohesion", kterou připravilo Generální ředitelství EK pro výzkum a inovace. 

Číst více
Dotace z OP TAK podpora a rozvoj vašeho podnikání

Zúčastněte se některé ze série seminářů Dotace z OP TAK – podpora a rozvoj vašeho podnikání. Prvních 28 seminářů se uskuteční ve městech napříč celou republikou, a to ještě v průběhu měsíce září. Hlavním cílem je představení podmínek aktuálních výzev i obecných pravidel evropských dotací pro firmy co nejblíže jejich reálným působištím.

Číst více
IROP podpoří zdravotnické záchranné služby částkou 1,8 miliardy korun

Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj spustil dvě výzvy, které posílí ochranu obyvatelstva České republiky před stále častějšími výskyty extrémních jevů, jako jsou klimatické změny nebo jiné hrozby. Částkou 1,8 miliardy korun podpoří činnost krajských zdravotnických záchranných služeb.

Číst více
Zveme vás na Konferenci k výzkumu

Srdečně Vás zveme na konferenci k výzkumu. Hlavním tématem bude energetika, cestovní ruch a lokální produkty či oblast cirkulární ekonomiky a udržitelnosti. Do diáře si vložte 15. 9. 2022 a registrujte se.

Číst více
Zorientujte se v Evropských fondech s přehlednou příručkou

Praktická publikace „Abeceda fondů EU 2021-2027“ souhrnně představuje dotační programy financované Evropskou unií v období 2021-2027. V pěti kapitolách se dozvíte, jak fungují Evropské fondy v České republice, v jakých oblastech a na co konkrétně lze žádat o dotaci nebo kam se obrátit pro radu.

Číst více
Čerpání z fondů EU startuje: Česká republika Komisí schválenou většinu programů pro období 2021-2027

Česká republika má Komisí schválenou většinu programů pro čerpání prostředků z fondů EU v novém období. Došlo tak ke splnění poslední formální povinnost a Česko, jako jedna z mála členských zemí, může oficiálně zahájit čerpání v téměř všech programech připravených pro období 2021-2027, na které je připraveno 550 miliard korun. Schválení posledního programu se očekává v srpnu.

Číst více
Schválení hodnotících kritérií a systému hodnocení projektů IROP a zveřejnění harmonogramu výzev IROP pro programové období 2021-2027

Dne 1. 7. 2022 byl Evropskou komisí schválen Programový dokument IROP pro nové programové období 2021–2027. V návaznosti na tuto skutečnost proběhl dne 12. 7. 2022 první řádný Monitorovací výbor IROP, a to za účasti regionálních a sociálních partnerů, jednotlivých ministerstev, neziskových organizací a Evropské komise. 

Číst více
Ministerstvo kultury zveřejnilo výzvu na Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center

Hlavním cílem výzvy a příslušného dotačního titulu je zajistit rozvoj kulturního a kreativního sektoru v rámci ČR. Důraz předkládaných akcí by měl být kladen na zajištění mezisektorové spolupráce a rozvoj inovačního potenciálu kulturního a kreativního sektoru, zefektivnění či zvýšení udržitelnosti kulturní infrastruktury, a přimět jednotlivé stakeholdery ke kooperativnímu financování při realizaci a udržitelnosti projektu.

Číst více
Podnikatelům i obyvatelům venkova pomůže druhá výzva programu Obchůdek 2021+

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo druhou výzvu programu Obchůdek 2021+, který pomůže malým koloniálům na venkově. Provozovatelé prodejen s potravinami a smíšeným zbožím v obcích do 1 000 obyvatel (resp. do 3 000 obyvatel, kdy v jednotlivých částech obce nežije víc než 1 000 lidí) v něm budou moci dostat finanční podporu na provoz až 130 tisíc korun. Příjem žádostí začíná 1. září 2022. 

Číst více
Digitalizace a inovace pro města všech velikostí

Různorodost českých regionů a rozptýlené rozmístění obyvatelstva představuje již dlouhou dobu výzvu z hlediska infrastruktury a veřejných služeb. Výzvu, kterou by mohla pomoci vyřešit digitální a inovativní řešení. Pro obce a města však může být obtížné orientovat se v tak rozsáhlé nabídce možností a najít správný program pro získání financování z EU. Právě touto problematikou se bude Policy Lab zabývat.

Číst více
DO ZÁKUP ZA ÚSPĚŠNÝMI PROJETY EU

Po celé letní prázdniny máte možnost si v Městské knihovně v Zákupech prohlédnout putovní výstavu Otisky EU v Libereckém kraji. Úspěšné projekty zde bude prezentovat až do začátku září.

Číst více
Seminář na kraji přiblížil téma komunitní energetiky

Komunitní energetika. Takové bylo téma semináře, který hostil ve čtvrtek 2. června Krajský úřad Libereckého kraje. Jednotlivé okruhy prezentovali Vladimír Sochor z ministerstva životního prostředí spolu se zástupcem Krajského sdružení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Markem Hartychem. 

Číst více
Evropská komise schválila Česku Dohodu o partnerství a první program pro období 2021-2027

Více než 550 miliard korun je připraveno pro investice do rozvoje regionů, konkurenceschopnosti a inovací, budování infrastruktury i řešení sociálních otázek a zlepšení životního prostředí České republiky. Česká republika je teprve šestým členským státem, který má klíčový dokument schválen Evropskou komisí. Současně komisařka Ferreira oznámila schválení prvního českého programu Technická pomoc, který je třetím schváleným programem v novém období v celé EU a zajišťuje nutnou podporu pro čerpání evropských prostředků politiky soudržnosti.

Číst více
Workshop "Investice do veřejné infrastruktury"

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop „Investice do veřejné infrastruktury“, který se uskuteční dne 14. 6. 2022 od 10:00 hodin v Hradci Králové na Krajském úřadu v sále zastupitelstva (N2.906). Akce je pořádaná Národní rozvojovou bankou, ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, CzechInvestem a dalšími partnery.

Číst více
První vyhlášená výzva nového programového období

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský vyhlašuje výzvu TEAMING-CZ I. Celková alokace 2 mld. Kč je určena na podporu projektů, které úspěšně prošly oběma koly hodnocení výzvy programu Horizont Evropa Teaming for Excellence.

Číst více
Pro nestátní neziskové organizace je připraveno 47 milionů korun

Ministerstvo pro místní rozvoj dnes vyhlásilo výzvu na podporu nestátních neziskových organizací (NNO). Žádosti o dotace je možné podávat pro oblasti Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb, Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení, Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí a Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni.

Číst více
MPO vydalo dubnové číslo zpravodaje OPIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 vydává čtyřměsíčník - Informační zpravodaj „OPIK“, který především podnikatele informuje o dění v programu. 

Číst více
19. Národní stálá konference se sešla v Litoměřicích

Ministerstvo pro místní rozvoj opět sezvalo územní partnery, zástupce resortů a dalších aktérů regionálního rozvoje k jednomu stolu, aby společně jednali o nastavení podpory rozvoje regionů, zejména z EU fondů. Tentokrát se Národní stálá konference (NSK) konala ve dnech 3. a 4. května v Litoměřicích.

Číst více
Seminář Komunitní energetika

Zúčastněte se semináře na téma Komunitní energetika, který pro Vás pořádá Regionální stálá konference Libereckého kraje. Registrujte se včas, počet míst je omezen.

Číst více
Český Dub hostí putovní výstavu

Od dnešního dne si můžete v Městské knihovně v Českém Dubu prohlédnout putovní výstavu Otisky EU v Libereckém kraji. Úspěšné projekty zde bude prezentovat až do 11. května.

Číst více
MPO pomůže obcím i krajům s regenerací brownfieldů i energetickou náročností budov. Přijímá předběžné žádosti o podporu

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spouští nový program, který pomůže obcím i krajům zregenerovat zanedbané budovy a areály a využít je pro podnikatelské účely. Program má také přispět ke snížení energetické náročnosti budov. K dispozici bude 500 milionů korun. Související výzva bude financována z Národního plánu obnovy (NPO).

Číst více
IROP TOUR - Centrum představuje IROP 2021-2027

Centrum pro regionální rozvoj připravilo na jaro letošního roku sérii akcí s názvem IROP TOUR, na kterých představí aktuální informace k IROP 2021-2027. Akce se budou konat po celé České republice, a to od půlky dubna do půlky května. Celkem bude realizováno 50 setkání tematizujících novinky a změny v IROP 2021-2027.

Číst více
ZVEME VÁS NA ONLINE SETKÁNÍ K HSOÚ

Sekretariát Regionální stálé konference Libereckého kraje připravil online seminář k problematice Hospodářsky a sociálně ohrožených území. Cílem je seznámit vymezená města a obce s plánovanými možnostmi podpory těchto území.

Číst více
IROP nabízí sociální bydlení pro uprchlíky z Ukrajiny

S ohledem na probíhající události na Ukrajině se i mezi příjemci projektů sociálního bydlení z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP 2014 – 2020) začala projevovat vlna solidarity, kterou Řídicí orgán IROP jako poskytovatel dotace vítá a podporuje. Konktrétně se objevují nabídky ze strany příjemců projektů sociálního bydlení, že by rádi v sociálních bytech ubytovali uprchlíky z Ukrajiny.

Číst více
Soutěž Vesnice roku 2022 vyhlášena

Po dvouleté přestávce, zaviněné pandemií koronaviru, byl slavnostně vyhlášen nový ročník soutěže Vesnice roku. Přihlášky do soutěže mohou obce podávat až do 29. dubna. Vítěz letošního ročníku soutěže bude znám 17. září a jeho vyhlášení proběhne tradičně na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

Číst více
MŠMT pošle školám peníze na digitalizaci

Ministerstvo školství (MŠMT) zveřejňuje informace o mimořádných prostředcích na pořízení digitálních učebních pomůcek. Podpora je určena pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. Finančním zdrojem této intervence jsou prostředky tzv. Národního plánu obnovy z fondu Evropské unie – Next Generation EU, které bude Česká republika rozdělovat v letech 2021 – 2026 z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

Číst více
Investice v obcích a městech 2022 online

Hledáte vhodné zdroje financování přípravy a realizace investičních záměrů ve Vaší obci? Potřebujete inspiraci, jak v současné situaci podpořit hospodářský rozvoj Vašeho regionu? Zajímá Vás, jaké novinky v dotačních programech a investičních nástrojích přinese rok 2022? Přemýšlíte o spolupráci se soukromým sektorem a zajímá vás, kde se něco takového již povedlo?

Číst více
Soutěž EU4U ukázala kreativitu studentů středních škol

Do čtvrtého ročníku středoškolské soutěže EU4U 2021/2022 se přihlásilo rekordních 81 příspěvků. Studenti měli za úkol vybrat zrealizovaný projekt podpořený z fondů EU a zpropagovat jej. Výherci kategorie Natoč video Lucie Kršňáková a Kryštof Kubín ukázali rozsáhlou obnovu kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici. Vítězkou kategorie Vytvoř plakát se stala Ivana Poláková, která si vybrala Přírodovědné digitárium v Brně, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet let vesmírem.

Číst více
Akce, která změní budoucnost českých měst

Za měsíc odstartuje týdenní soutěž s názvem 5Gthon zaměřená na chytrá řešení pro obce a města. Vyvrcholí 22. února závěrečnou konferencí, odbornými přednáškami a prezentací soutěžních návrhů s vyhlášením vítězů. Cílem je řešit problémy a přicházet s novými nápady a inovativními způsoby řešení.

Číst více
INVESTICE MĚST V PRAXI

Zúčastněte se streamované živé diskuse k problematice investic měst v praxi. Připravena jsou pro Vás 4 témata s odborníky, ale i praktiky z měst. Konferenci pořádá Národní síť zdravých měst dne 20. ledna.

Číst více
Přečtěte si shrnutí evaluací

Zajímá vás, jaká jsou hlavní zjištění z evaluací fondů EU za rok 2021? Evaluační jednotka NOK připravila již tradiční publikaci, která shrnuje evaluace z oblasti fondů EU zveřejněných v roce 2021. Čtenáři se v něm mohou v graficky poutavé a srozumitelné formě seznámit s vybranými zjištěními z evaluačních zpráv.

Číst více
MPO vydalo nové číslo zpravodaje OPIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 vydává dvouměsíčník - Informační zpravodaj „OPIK“, který především podnikatele informuje o dění v programu.

Číst více
Pozvánka na seminář k výzvě č. 104 IROP

Řídící orgán IROP ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky pořádá ve čtvrtek 13. ledna 2022 seminář k výzvě č. 104 IROP - Integrovaný záchranný systém - Technika pro Hasičský záchranný sbor ČR, a to prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.

Číst více
Chrastava přivítala putovní výstavu

Výstava Otisky EU v Libereckém kraji se přemístila do Chrastavy, na Městském úřadě bude k vidění do konce ledna. Využijte příležitost prohlédnout si, jaké úspěšné projekty se zrealizovaly na našem území v letech 2014 - 2019.

Číst více
V čerpání z ReactEU patří Česko k nejlepším. Téměř 22 miliard korun získalo, do konce roku přijde dalších osm miliard

V čerpání evropské finanční podpory z mimořádného nástroje ReactEU určeného na podporu boje s epidemií patří k nejúspěšnějším Česká republika: té schválila Evropská komise z tohoto zdroje téměř 22 miliard korun jako jedné z prvních zemí. Tato finanční pomoc míří do zdravotnictví, integrovaného záchranného systému či na projekty nízkoenergetické sociální infrastruktury. Do konce roku Česko získá z ReactEU ještě dalších 8 miliard korun na obdobně důležité projekty.

Číst více
Navýšení alokace výzvy č. 97 a 98 IROP

Řídicí orgán IROP oznamuje revizi textu výzvy č. 97 „Integrovaný záchranný systém – Zdravotnické záchranné služby krajů“ a č. 98 „Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby“.

Číst více
vlast cestami proměn - organizátoři připravují 14. ročník putovní výstavy

Výstava Má vlast cestami proměn – příběhy domova již 13 let představuje příběhy zanedbaných a zničených míst. Prostřednictvím fotografií a příběhů prezentuje stav před rekonstrukcí a po ní. Každý rok na výstavě uvidíte opravy různorodých staveb – od sakrálních objektů přes obecní úřady, školy, zastávky, multikulturní centra, náměstí a návsi, po krajinářské úpravy v parcích, sadech a krajině. 

Číst více
Výroční konference představila podobu IROP 2021-2027

V úterý 30. listopadu 2021 se konala on-line výroční konference k představení IROP 2021-2027, kterou pořádal Řídicí orgán IROP společně s Centrem pro regionální rozvoj České republiky. Pokud jste nestihli být připojeni, stáhněte si veškeré prezentace s informacemi z jednotlivých diskuzních skupin.

Číst více
Do regionů půjde v letech 2021-2027 z IROP téměř 8,5 mld.

V regionech fungují tzv. Místní akční skupiny (MAS), přes které mohou obce, místní podnikatelé, ale třeba i neziskovky a další subjekty žádat o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Na období 2021-2027 je připraveno skoro 8,5 miliardy korun. Peníze půjdou zejména na rozvoj dopravy, vybavení hasičů, infrastrukturu mateřských a základních škol, sociální služby, úpravu veřejných prostranství, rekonstrukce památek a budování veřejné infrastruktury cestovního ruchu.

Číst více
Výzvy k předkládání integrovaných strategií jsou vyhlášeny

Ministerstvo pro místní rozvoj právě vyhlásilo dvě výzvy k předkládání integrovaných strategií územního rozvoje pro implementaci tzv. integrovaných nástrojů v programovém období 2021-2027. Integrované nástroje – Integrované územní investice (ITI) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) – představují soubor provázaných a územně zacílených intervencí podpořených z programů fondů EU. Realizace strategií významně přispěje k naplnění rozvojových potřeb a využití rozvojového potenciálu v městských i venkovských územích.

Číst více