IROP vyhlašuje ITI výzvu, cílí na infrastrukturu pro bezpečnou nemotorovou dopravu

IROP, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, dnes 14. listopadu 2022 vyhlašuje 53. výzvu ITI - Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu.

Výzva je zaměřena na podporu integrovaných projektů realizovaných na území metropolitních oblastí (Pražská, Brněnská a Ostravská) a aglomerací (Českobudějovická, Hradecko-pardubická, Jihlavská, Karlovarská, Liberecko-jablonecká, Mladoboleslavská, Olomoucká, Plzeňská, Ústecko-chomutovská a Zlínská) v oblasti bezpečné nemotorové dopravy.

Žadatel o dotaci může například získat podporu na výstavbu a rekonstrukci komunikací pro pěší, pokud jsou pěší komunikace vedeny podél silnic, místních komunikací s vysokou intenzitou dopravy nebo kříží zatížené silnice. Předmětem dotace může být také zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy v nehodových lokalitách, a to zejména prostřednictvím stavebních úprav nebo výstavby komunikací pro pěší a komunikací pro cyklisty.

53. výzva ITI je určena na podporu projektů spadajících jak do kategorie méně rozvinutých regionů, tak do přechodových regionů. Pro žadatele z méně rozvinutých regionů je připraveno 458,2 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a pro žadatele z přechodových regionů je určeno 508,2 mil. Kč z EFRR.

Integrované projekty, které budou předkládány do této výzvy, musí být v souladu s příslušnou integrovanou územní strategií ITI a vést k naplňování jejich cílů.  Z tohoto důvodu je nutné projekty nejprve projednat na úrovni nositele ITI a získat vyjádření řídicího výboru o souladu s integrovanou územní strategií, které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Současně musí být Řídicím orgánem IROP schválen programový rámec IROP příslušné metropolitní oblasti/ aglomerace.

Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu od 14. listopadu 2022 do 31. prosince 2027.

Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30. července 2029.