19. Národní stálá konference se sešla v Litoměřicích

Ministerstvo pro místní rozvoj opět sezvalo územní partnery, zástupce resortů a dalších aktérů regionálního rozvoje k jednomu stolu, aby společně jednali o nastavení podpory rozvoje regionů, zejména z EU fondů. Tentokrát se Národní stálá konference (NSK) konala ve dnech 3. a 4. května v Litoměřicích.

NSK bez nadsázky představuje největší partnerskou platformu, umožňující diskusi územních partnerů a zástupců státní správy ohledně využití evropských prostředků pro rozvoj regionů. První den zasedaly jednotlivé komory – regionální, urbánní (neboli komora ITI – Integrated Territorial Investment) a komora komunitně vedeného místního rozvoje (Community-Led Local Development, CLLD). Komora regionální se věnovala problematice evaluace programového období 2014–2020, vyhodnocení Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2021–2022, přípravě nového Akčního plánu SRR ČR 2023–2024 a stavu příprav regionálních akčních plánů (RAP). Finální verze RAP budou regionálními konferencemi jednotlivých krajů schváleny před vyhlášením výzev IROP, přičemž první výzvy budou vyhlášeny zanedlouho. Stěžejním tématem byla také koordinace podpory hospodářsky a sociálně ohrožených území (HSOÚ), která představuje klíčovou agendu Ministerstva pro místní rozvoj i jeden z bodů Programového prohlášení vlády zaměřený na pomoc méně rozvinutým územím.

Hlavními diskusními body komory urbánní byl současný stav realizace nástrojů pro podporu městského prostoru ITI a IPRÚ a aktualizace průřezového dokumentu Zásady urbánní politiky, který bude reflektovat mezinárodní trendy v oblasti urbánního rozvoje. Nacházíme se v náročném období ukončování předchozího programového období EU a počátku nového, což klade mimořádný tlak na všechny zapojené subjekty. Evropské komisi již byla předložena finální verze Dohody o partnerství, přičemž na nástroj ITI je pro programové období 2021–2027 připraveno více než 2 146 mil. EUR. V neposlední řadě byl v rámci komory rovněž představen Implementační plán Koncepce Smart Cities. Implementační plán byl předložen vládě ČR, mezi obsažená opatření patří mj. podpora projektové přípravy, vytvoření nového programu aplikovaného výzkumu pro potřeby rozvoje území TA ČR na rok 2024 nebo podpora demonstrativních projektů 5G, které budou financovány prostřednictvím Národního plánu obnovy. Pro rok 2022 je připravována 1. výzva pro tyto (5G) projekty ve výši 89,5 mil. Kč.

V úvodu komory komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) se diskutovaly již realizované procesy implementace nástroje CLLD v programovém období 2021–2027, zejména schvalování koncepčních částí strategií CLLD, které Ministerstvu pro místní rozvoj ke schválení předložily jednotlivé místní akční skupiny (MAS). V období 2021–2027 plánuje strategii CLLD realizovat až 180 MAS, přičemž všechny již mají schválenou první část své strategie. O obsahu a procesu schvalování druhých částí strategií CLLD, tzv. akčních plánů, mluvili zástupci řídicích orgánů. Všichni relevantní aktéři implementace CLLD, Ministerstvo pro místní rozvoj, řídicí orgány, i jednotlivé MAS, jsou připraveni na to, aby byl proces schvalování akčních plánů zahájen v blízkých týdnech. Nástroj CLLD je zaměřen především na rozvoj venkovských oblastí, proto se na komoře CLLD řešily i další otázky podpory venkovského území, a to i s důrazem na krizové situace, v jejichž řešení se intenzivně angažují i MAS.

Druhý den NSK přinesl plenární zasedání, kde se shrnuly závěry z jednotlivých komor (regionální, urbánní, CLLD) z předchozího dne. Byl rámcově představen stav schvalování Dohody o partnerství a programů pro programové období 2021–2027, a rovněž programy přeshraniční spolupráce, které jsou významným nástrojem rozvoje příslušných regionů. Stranou nezůstala ani diskuse aktuálního stavu implementace Národního plánu obnovy nebo problematika zkvalitňování veřejné správy. Svůj prostor pro sdělení novinek a důležitých informací týkajících se nových programů měla i jednotlivá ministerstva. Jednání uzavřel vstup územních partnerů, kteří závěrečně shrnuli své podněty k diskutovaným problematikám.

Účastníci zasedání NSK se vedle projednávání složitých témat mohli díky absolvování prohlídky Litoměřického hradu či města blíže seznámit s navštíveným územím, jež je definováno jako jedno z hospodářsky a sociálně ohrožených území.

Zdroj: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/19-narodni-stala-konference-se-sesla-v-litomericic