Vláda schválila zprávy o postupu udržitelného rozvoje

Vláda schválila první Zprávu o kvalitě života a udržitelnosti vyhodnocující naplňování Strategického rámce ČR 2030 a také Zprávu o naplňování Agendy 2030, která hodnotí dosažení plnění mezinárodních závazků. Oba dokumenty hodnotí postup České republiky ve snaze dosáhnout udržitelného rozvoje, jak vůči vlastním cílům Strategie ČR 2030, tak v naplňování mezinárodních Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

Zpráva o kvalitě života podává ucelený obraz o rozvoji České republiky od dubna 2017, kdy byl schválen Strategický rámec Česká republika 2030. Hodnotí, jak se daří plnit střednědobé cíle, jaké pokroky Česká republika učinila a před jakými výzvami stojí.

Vedle toho Zpráva podává přehled i o míře aktivity vyvíjené pro jejich naplnění a to na základě podílu naplněných opatření z Implementačního plánu strategického rámce z října 2018. Zpráva vychází z věcného hodnocení schválených indikátorů, indikátorů kvality života, podkladových zpráv ministerstev zodpovědných za naplňování opatření uvedených v Implementačním plánu České republiky 2030.

Z celkem 97 specifických cílů se podařilo naplňovat 6, 42 specifických cílů zaznamenalo významný pokrok v reálných výsledcích, v případě 27 specifických cílů byl učiněn pouze malý nebo žádný pokrok a 22 specifických cílů se nepodařilo vyhodnotit kvůli nedostatku informací pro vyhodnocení dopadu přijatých opatření. U 14 cílů je míra aktivity pro splnění cíle hodnocena jako vysoká, pro 59 cílů byla vyvinuta střední míra úsilí, ve 24 případech je míra aktivity hodnocena jako nízká.

Na základě výsledků zprávy bude v letošním roce probíhat aktualizace Implementačního plánu Strategického rámce Česká republika 2030. Více informací naleznete na https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/vlada-schvalila-zpravy-o-postupu-udrzitelneho-rozv . Zprávy jsou ke stažení na https://www.cr2030.cz/strategie/dokumenty-ke-stazeni/ .

Kapitoly big

Zdroj: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/vlada-schvalila-zpravy-o-postupu-udrzitelneho-rozv