Začal příjem žádostí od obcí na dotace na rekonstrukce a přestavby veřejných budov

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo příjem žádostí od obcí na dotace na rekonstrukce a přestavby veřejných budov. V tomto novém dotačním titulu je pro obce připraveno až 600 milionů korun.

Mezi podporovanými projekty budou akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané a jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Mezi tyto budovy patří například kulturní domy, budovy se sídlem obecních úřadů, školní budovy, družiny, školní jídelny či knihovny. Žadatelem v tomto dotačním titulu s názvem „Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“, který je součástí programu Podpora a rozvoj venkova, je obec, která má která má 3 001 - 10 000 obyvatel. Ministerstvo má pro obce na tyto aktivity připraveno 600 mil. Kč.

Žadateli mohou být obce od 3 do 10 tisíc obyvatel, které mohou žádosti posílat až do 5. března 2021.
 
Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 20 mil. Kč. Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnešním dnem a končí dnem 5. března 2021. Žádosti budou přijímány nejpozději do 5. března 2021, do 12 hod. (včetně), přičemž rozhodným bude den podání žádosti do datové schránky MMR.

Více informací naleznete zde.