Výzva k předkládání projektových záměrů RES+

Státní fond životního prostředí ČR jako zprostředkovatel Programu „Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)“ financovaného z prostředků Modernizačního fondu, vyhlašuje výzvu pro předkládání projektových záměrů z uvedeného Programu.

Česká republika se v rámci Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu zavázala přispět ke splnění ambiciózních evropských cílů, týkajících se navýšení podílu obnovitelných zdrojů energie, podílem 16,9% určených pro výrobu elektřiny. Současně je záměrem dosáhnout požadovaného energetického mixu těchto obnovitelných zdrojů při splnění očekávaných kapacit a instalovaného výkonu. S ohledem na klimatické, geologické a geografické podmínky České republiky, ale rovněž ve vztahu k ekonomické návratnosti energetických projektů, je největším potenciál spatřován v solární energii. Podpora těchto zdrojů musí být ovšem prováděna s ohledem na další okolnosti, které přispějí zejména ke stabilitě dodávek energie, energetické bezpečnosti a cenové stability. Veškerá opatření je potřeba provádět v kontextu ostatních technologických, ekonomických, či právních okolností, s možností flexibilní reakce na specificky otevřený a provázaný sektor energetiky.

Podporovaná opatření
Instalace nových obnovitelných zdrojů energie (OZE) a prvků aktivního energetického hospodářství:

  • fotovoltaické elektrárny (FVE),
  • geotermální zdroje energie (GTE).

Systémy pro akumulaci elektrické energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu FVE a systémy pro akumulaci tepelné energie jako součást komplexních projektů GTE.

Kdo může předložit projektový záměr
Právnické a fyzické osoby, které jsou / budou držiteli licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny).

Výše příspěvku
Bez finančního omezení.

Termíny
Zahájení příjmu žádostí: 30. 11. 2020
Ukončení příjmu žádostí: 1. 2. 2021 do 12:00 hod.

Další důležité informace
Předložení projektového záměru je povinným krokem pro žadatele, kteří plánují předložení žádosti o podporu z prostředků Modernizačního fondu. Výzva neslouží k výběru a financování předkládaných projektových záměrů a není tak omezena alokací finančních prostředků. Kompletní podmínkya více informací o této výzvě naleznete níže v přiložených dokumentech.

Jak předložit záměr
Elektronicky zasláním vyplněného formuláře projektového záměru na emailovou adresu epodatelna@sfzp.cz s předmětem „Projektový záměr do programu RES+“.

Kontakty
Dotazy zasílejte na adresu modernizacni.fond@sfzp.cz.

Ke stažení

Text výzvy k předkládání projektových záměrů - RES+  (stáhnout)

Formulář projektového záměru - RES+  (stáhnout)

Návrh základních podmínek programu RES+  (stáhnout)

výzva energetika 
Zdroj: https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=2347https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=5