Proběhla aktualizace výzev k sociálnímu podnikání

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dnes byly vydány revize Specifických pravidel u Specifického cíle (SC) 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, a to spolu s revizemi Specifických pravidel u SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

Jedná se o následující výzvy:
Individuální výzvy

Integrované výzvy

 
Hlavním předmětem revizí Specifických pravidel pro žadatele a příjemce určených pro sociální podnikání je úprava výkladu Splnění ekonomického principu u SC 2.2 a SC 4.1 - Sociální podnik má minimálně 30 % příjmů zajištěno z vlastní produkce, tj. z prodeje zboží nebo služeb. Limit 30 % bude počítán podle částek z výsledovky jako podíl součtu tržeb z prodeje výrobků a služeb a tržeb za prodej zboží a součtu všech výnosů.

photo 1606127172103 c0cff0ae357a

Zdroj: https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/aktualizace-vyzev-k-socialnimu-podnikani-uprava