Příspěvek na spolupráci přeshraničních institucí v době koronaviru

V reakci na aktuální dopady pandemie COVID-19 byla v programu spolupráce INTERREG V-A Česká republika – Polská republika CZ - PL vyhlášena již 4. výzva v prioritní ose 4 s cílem zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu.

Podpořeny budou tyto aktivity:

  • Posílení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu v případě náhlých a neočekávaných překážek ovlivňujících přeshraniční spolupráci (např. omezení propustnosti hranice z důvodu pandemie, bezpečnostních hrozeb apod.)a příprava na takové situace:
  • Přeshraniční spolupráce institucí v době uzavření hranic a v době po otevření hranic s omezenými možnostmi styku např.v oblasti mobility na trhu práce, výměny informací v rámci platných omezení na obou stranách hranice, vytváření digitálních platforem a vzájemných propojení na dálku spolupracujících subjektů apod.
    Vytvoření plánů a postupů pro přeshraniční spolupráci institucí v případě fyzického uzavření či omezení prostupnosti hranice z důvodu náhlých a neočekávaných situací.
  • Tvorba kanálů a mechanismů výměny a sdílení informací a dat, včetně realizace společných či propojování existujících informačních systémů.
  • Posílení informovanosti lokálních komunit o aktuální situaci spojené s propustností hranice.
  • Další aktivity, uvedené v kap. 3.D Příručky pro žadatele

Maximální částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 60 000 EUR pro každého projektového partnera, 80 000 EUR v případě vedoucího partnera projektu. Projekty je nutné ukončit nejpozději 30. 9. 2023.

Alokace výzvy bude průběžně navyšována v závislosti na realizačních úsporách postupně ukončených projektů v této prioritní ose. Žádosti o finanční příspěvek je možné předkládat až do 15. prosince 2020.

Více informací naleznete na https://www.cz-pl.eu/novinky/prijem-zadosti-v-po-4-spoluprace-instituci-a-komunit-141.

contents gallery big horizontal zoom 53

Zdroj: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/posileni-preshranicni-spoluprace,-predevsim-obci-v

          https://www.cz-pl.eu/novinky/prijem-zadosti-v-po-4-spoluprace-instituci-a-komunit-141