Aktualizace výzev pro integrované projekty ITI a IPRÚ

Proběhla aktualizace výzev pro integrované projekty ITI a IPRÚ ve specifickém cíli Doprava - formální úprava Specifických pravidel. Změny vydalo MMR 1. října.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 1. října 2020 byly vydány revize Specifických pravidel u výzev pro předkládání integrovaných projektů IROP č. 50 Udržitelná doprava – integrované projekty ITI a č. 51 Udržitelná doprava – integrované projekty IPRÚ ve Specifickém cíli 1.2.

Hlavním důvodem revize 1.6 Specifických pravidel ITI a IPRÚ je, že dochází k doplnění textace v kapitole Podklady pro výpočet ukazatelů CBA ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce. Jedná se pouze o formální úpravu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

Více informací naleznete na stránkác IROP MMR.

Zdroj: https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/aktualizace-vyzev-c-50-5