Výzva pro nestátní neziskové organizace

Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace vyhlašuje výzvu k zaslání podnětů k návrhu priorit Strategie vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2021 až 2030

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace v současnosti připravuje novou vládní Strategii vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2021 až 2030 (dále jen „Strategie“). Tento koncepční materiál bude navazovat na stávající Státní politiku vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020, která byla vládou ČR schválena v červenci 2015 jako první koncepční materiál pro oblast nestátních neziskových organizací.

Význam Strategie vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2021 až 2030 

Strategie je rámcovým vládním dokumentem pro oblast občanského sektoru, konkrétně nestátních neziskových organizací. Představuje základní vizi a priority, které jsou dále rozpracovány do konkrétních opatření proaktivně řešící výzvy daného sektoru. Navržením a následným schválením časově navazující Strategie dojde k vyjádření vůle státu podpořit rozvoj občanského sektoru a nestátních neziskových organizací, spolupodílet se na řešení identifikovaných výzev a slabých míst, aktivně a v souladu s národním směřováním k udržitelnému rozvoji České republiky také efektivně využívat potenciálu spolupráce státu a nestátních neziskových organizací.

Cíl veřejné konzultace

Přemýšlíte o občanském sektoru a máte představu, co by se mělo změnit, případně čím je možné se inspirovat?

Cílem veřejné konzultace je poskytnout všem zástupcům NNO příležitost aktivně se zapojit do tvorby strategie a obsáhnout tak co nejširší spektrum názorů. Podnět by měl mít strategickou povahu a věnovat se průřezovým tématům občanského sektoru, např. spolupráce státu a občanského sektoru, firemní dárcovství, statistiky a data o NNO, mediální obraz apod.

V rámci veřejné konzultace budou zohledněny všechny relevantní a věcné připomínky. U každého ze zaslaných podnětů bude posuzována možnost a potřebnost jeho realizace. Na odpovědi nesouvisející s účelem konzultace nebude při vyhodnocení brán zřetel.

 

Máte-li zájem se zapojit do veřejné konzultace, vyplňte prosím přiložený formulář a zašlete na emailovou adresu: fungacova.hana@vlada.cz do 26. června 2020. V případě více tematických podnětů uveďte každý podnět na samostatný formulář.

 

zdroj: www.vlada.cz