Přeměna odpadů na zdroje

Přihlaste se do 4. ročníku soutěže Přeměna odpadů na zdroje. Příjem přihlášek je prodloužen Ministerstvem průmyslu a obchodu do 31. března 2021.

Soutěž je vyhlašována za účelem šíření osvěty o udržitelném využití zdrojů. Je určená všem výrobním podnikům, stavebním firmám, provozovatelům služeb, obcím a orgánům veřejné správy, žákům a studentům všech typů škol, mimoškolním zařízením, ale nově i neziskovým organizacím, svazů, asociacím, sdružením, spolkům apod.

Soutěžit můžete až v 7 kategorií:

I. Podnikatelské výrobní subjekty - Pro firmy vyrábějící produkty s obsahem druhotných surovin, nebo technologie pro jejich získávání nebo vyvinuly know how s tímto zaměřením.

II. Podnikatelské subjekty ve stavebnictví - Pro společnosti, které využívají druhotné suroviny v rámci stavební činnosti.

III. Obce, města, kraje, instituce veřejné správy - Pro obce, města, kraje a další, kteří při své činnosti, ve svých projektech a při zadávání veřejných zakázek aúpd. preferují druhotné suroviny nebo výrobky je obsahující.

IV. Studenti VŠ - Pro studenty VŠ, kteří dokázali navrhnout technologie pro získání druhotných surovin z materiálů a výrobků s ukončenou životností, nebo navrhli nové výrobky s obsahem druhotných surovin, nebo mají jiné chytré nápady jak nahradit primární zdroje.

V. Studenti VOŠ, SŠ, SOU - Pro studenty SŠ, jimž se povedlo kreativně zpracovat výrobky a materiály, které by jinak skončily jako odpady, a v nové podobě je vrátit do užívání.

VI. Žáci ZŠ a organizace volnočasových aktivit - Pro žáky ZŠ, ZUŠ, DDM nebo dalších organizací volnočasových aktivit, kteří mají zajímavé nápady, jak využít různé předměty a výrobky po ukončení životnosti, aby neskončily jako odpad v kontejnerech a nakonec na skládce nebo spalovně.

VII. Cirkulární počin - Pro podnikatelské subjekty, veřejnou správu, neziskové organizace a další subjekty, které v rámci své činnosti různými způsoby přispívají k podpoře cirkulární ekonomiky (např. realizují vzdělávací a osvětové akce, soutěže, organizují výměny věcí, sdílejí dopravu a další podobné aktivity).

Více infomací o soutěži včetně způsobu přihlášení naleznete na www.druhotnasurovina.cz.

odpady

Zdroj: www.druhotnasurovina.cz