Blíží se vyhlášení 4. výzvy programu Nemovitosti na podporu modernizace prostor a technologií malých a středních podniků

Cílem tohoto programu  je usnadnit malým a středním podnikatelům (MSP) modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání. 

Podpora v rámci výzvy orientované na cestovní ruch je určena na modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, které bude možné znovu využít pro rozvoj podnikatelských činností a služeb MSP v cestovním ruchu, na pořízení nových technologií do maximální výše 30% způsobilých výdajů. Podporovány budou projekty realizované v malých venkovských obcích s výjimečným potenciálem přírodního subsystému cestovního ruchu.

 

Podporovanými aktivitami jsou například:

 • Rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury
 • Rekonstrukce objektů typu brownfield
 • Modernizace výrobních provozů

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek, zejména úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov; náklady související s technickým vybavením rekonstruovaných nemovitostí, resp. objektů, jež jsou součástí předloženého projektu
 • další náklady související se stavbou nebo umístěním a instalací technologií, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu)

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 1 mil. – 100 mil. Kč
 • max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území vymezeném Přílohou č. 8 Výzvy
 • žadatel musí mít nabytá vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován a na vyzvání je povinen tato práva doložit; v případě, kdy příjemce není v okamžiku podání Žádosti o podporu vlastníkem dotčených nemovitostí (nemůže prokázat svá vlastnická práva), má za povinnost stát se jejich vlastníkem nejpozději k okamžiku schválení 1. Žádosti o platbu v 1. stupni
 • místo realizace projektu může být pouze jedno na jeden projekt
 • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 3 projekty (tzn. tři aktivní Žádosti o podporu)

Předpokládané datum zahájení příjmu výzev je 1.8.2019 a datum ukončení přijmu výzev je 31.3.2020.

 

zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nemovitosti/nemovitosti-vyzva-iv/

building 1080592 960 720