Semilsko pod lupou: kraj pokračuje v analýze hospodářsky a sociálně ohrožených území

Mezi hospodářsky a sociálně ohrožená území (HSOÚ) patří oblasti, které se vyznačují například vyšší mírou nezaměstnanosti nebo špatnou dostupností některých služeb. Liberecký kraj se aktivně podílí na zpracování studií, které mapují potřeby analyzovaného území a navrhují jednotlivá opatření k řešení problémových oblastí.

Vymezení HSOÚ stanovuje Strategie regionálního rozvoje ČR 2021-2027. V případě Libereckého kraje se jedná o obce správního obvodu ORP Frýdlant, Nový Bor, Semily, Tanvald a také o obce zasahující do území bývalého vojenského prostoru Ralsko. 

„Aktuálně dokončujeme čtvrtou studii zaměřenou na správní obvod ORP Semily, která byla tvořena ve spolupráci se subjekty z území. Nabídne detailní pohled na Semilsko a přinese konkrétní návrhy na zlepšení situace v tomto regionu“, doplnil informaci Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Na základě provedené analýzy a zapojení místních aktérů byly pro Semilsko definovány silné a slabé stránky. Mezi pozitivní aspekty patří nízká míra sociálního vyloučení a potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. Na druhé straně slabé stránky zahrnují špatné dopravní napojení Semilska a uzavírání nebo nedostupnost služeb v menších obcích.

Zpracovaná studie Semilska bude následně zaslána na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které ji zveřejní na svých stránkách územní dimenze. Veškeré informace o HSOÚ v Libereckém kraji naleznete na stránkách Regionální stálé konference Libereckého kraje https://www.rsk-lk.cz/hsou.

„V minulosti byly obdobné studie zpracovány pro Frýdlantsko, Tanvaldsko a Novoborsko. Nyní jsme začali s přípravou poslední, páté studie pro obce nacházející se na území bývalého vojenského prostoru Ralsko. Toto území částečně přesahuje naše hranice, a proto spolupracujeme i se Středočeským krajem,“ dále dodal Jiří Ulvr.

Důležitým pomocníkem pro zpracování studie je Informační systém projektových záměrů. Od roku 2021 je to jediná databáze v Libereckém kraji, která sdružuje projektové záměry. Tento systém je určen především pro sběr záměrů obcí, kraje a jejich organizací či orgánů státní správy. Vkládat záměry však může jakýkoliv ekonomický subjekt. Informační systém nabídne do budoucna více užitečných funkcí, například propojení s dotačními příležitostmi. Již nyní jsou v některých výzvách zvýhodňovány projekty, které jsou v systému evidovány. Naleznete jej na www.projektovezamery.cz.