Dotace podpoří bezbariérové bydlení, značení turistických tras i přeshraniční spolupráci

Rovných 55 milionů korun schválilo letos Ministerstvo pro místní rozvoj na podporu 29 projektů nestátních neziskových organizací. Projekty neziskovek cílí na rozvoj datové základny územní infrastruktury, metodickou podporu ohrožených skupin osob v oblasti bydlení, kontrolu a obnovu značení turistických tras nebo zlepšení předpokladů pro pohyb fyzicky znevýhodněných osob.

Organizace mohly žádat MMR o dotace ve čtyřech oblastech: podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb, metodická podpora poradenství v oblasti bydlení, udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí a udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni. Dotační prostředky mají mimo jiné pomoci při zavádění tzv. chytrých (smart) řešení, nebo při odstranění bariér přeshraniční spolupráce.

MMR podpoří také aktivity zaměřené na poskytování odborného poradenství v oblasti bydlení, iniciativy spojené s odstraňováním nebezpečných míst i architektonických bariér ve stávajících stavbách a zpracování informací a poskytování podpory pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Mezi příjemci dotací jsou nestátní neziskové organizace včetně spolku nebo zapsaného spolku, zapsaného ústavu, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadačního fondu či zájmového sdružení právnických osob.

Podporu pro téměř tři desítky nestátních neziskových organizací MMR letos nijak neomezilo i přesto, že jsou celkové dotační zdroje, které má úřad pro rok 2024 k dispozici, značně omezené. MMR však považuje za potřebné dlouhodobě podporovat aktivity nestátních neziskových organizací, které přispívají k prosazování prioritních politik bydlení, rozvoje regionů a cestovního ruchu a k prosazování bezbariérového přístupu.

Vyhodnocení žádostí je dostupné na webových stránkách MMR.

Zdroj: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-neziskove-organizace-obdrzi-55-milionu-korun-d