Třetí modifikace výzvy k předkládání žádostí o podporu CLLD pro období 2021–2027

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení jako správce Výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021–2027 (Výzva), tímto informuje o modifikaci Výzvy pro Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Výzva č. CLLD_21_001, určená místním akčním skupinám (MAS) jako nositelům integrovaného nástroje komunitně vedený místní rozvoj, byla vyhlášena k 1. 11. 2021.

Zdroj: https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/novinky/treti-modifikace-vyzvy-k-predkladani-zadosti-o-(6)