Strategie inteligentní specializace se již dva roky zaměřuje na podporu priorit výzkumu a inovací

V lednu 2023 uplynuly dva roky, kdy vláda schválila Národní výzkumnou a inovační strategii pro inteligentní specializaci (RIS3). Tento dokument navazující na předchozí strategii pro období 2014-2020 zajišťuje kontinuitu pro účelné a efektivní nakládání s evropskými, národními, regionálními a soukromými prostředky určenými na podporu aplikovaného a orientovaného výzkumu a inovací v Česku.

Strategie se však stala vodítkem i pro další podpůrné programy využívající nejen evropské, ale také národní zdroje. Pod křídly RIS3 jsou nyní i programy administrované a realizované Technologickou agenturou ČR nebo některými resorty. RIS3 strategie byla částečně využita při přípravě Národního plánu obnovy, bylo na ní navázáno i při poskytování investičních pobídek nebo posloužila při diskusi o strategických odvětvích české ekonomiky.  

Národnímu RIS3 týmu v sekci digitalizace a inovací na Ministerstvu průmyslu a obchodu se podařilo za uplynulý loňský rok realizovat řadu aktivit. V RIS3 strategii byla postupně zpřesňována specifikace strategických témat výzkumu a inovací v jednotlivých doménách specializace. Podařilo se rozpracovat a včlenit do RIS3 i nový prvek – mise. To se promítlo do aktualizovaných verzí Přílohy 1 základního strategického dokumentu.

Prvek misí je v RIS3 novinkou, ve které se nově propojují aktuální technologická i společenskovědní témata, jejichž cílem je přispět prostřednictvím interdisciplinárního výzkumu a inovací k řešení zásadních společenských výzev s akcentem na udržitelný rozvoj, odolnost a bezpečnost.

Druhou oblastí je aktivizace spolupráce s kraji a rozšíření mezinárodních kontaktů. Kromě toho, že RIS3 strategie jednotlivých krajů tvoří Přílohu 2 základního strategického dokumentu, zintenzivnily se i přímé interakce mezi národní úrovní a kraji. Téma RIS3 se diskutovalo i na několika mezinárodních akcích v rámci předsednictví ČR Radě EU.

Třetím významným úspěchem je vytvoření a zprovoznění internetového RIS3 portálu na adrese www.RIS3.cz. Web slouží k informování odborné i laické veřejnosti o principech a struktuře RIS3. Prostřednictvím portálu získala RIS3 strategie vlastní komunikační a informační nástroj, který je otevřený všem aktérům zapojeným do inovačních systémů na národní i krajské úrovni. Dává prostor pro sdílení příkladů dobré praxe, zkušeností, zpráv z událostí i pozvánek na akce nebo třeba profilů osobností v oblasti výzkumu a inovací.

https://www.youtube.com/watch?v=XA_nfB_vk-w.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/strategie-inteligentni-specializace-se-jiz-dva-roky-zameruje-na-podporu-priorit-vyzkumu-a-inovaci--272456/