Třetí modifikace výzvy k předkládání žádostí o podporu ITI v období 2021–2027

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení (MMR-OSA), jako správce Výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných územních strategií využívajících nástroj ITI v programovém období 2021–2027 (Výzva), tímto informuje o modifikaci Výzvy.

Výzva je určena nositelům strategií metropolitních oblastí a aglomerací, viz zde. Výzva blíže upravuje podmínky pro procesy podání, hodnocení a schvalování integrovaných územních strategií, metodicky ukotvené Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021–2027 (dále též "MP INRAP"), verze 1.1, účinná od 1. 11. 2021, ve znění pozdějších aktualizací a metodických stanovisek. Proces hodnocení strategií metropolitních oblastí a aglomerací pro programové období 2021–2027 je rozdělen do dvou etap, MMR–OSA jako gestor implementace nástroje ITI a zároveň gestor koncepčního zaměření nástroje ITI zajišťuje úvodní hodnocení koncepční části integrované územní strategie.

V návaznosti na schválení programů ze strany Evropské komise nyní přechází proces hodnocení strategií do své druhé fáze, kdy budou řídicí orgány programů posuzovat soulad tzv. programových rámců (část akčního plánu strategie podpořená z určitého programu) s podmínkami příslušného programu.

Předložená třetí modifikace Výzvy je připravena pro Operační program Jan Amos Komenský. Nositelé, kteří již mají schválenou koncepční část integrované územní strategie, mohou své žádosti předkládat do 30. června 2023, kdy bude ukončen příjem žádostí. Ve třetí modifikaci Výzvy dochází také k prodloužení podávání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Doprava do 31. května 2023.

Zdroj: https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/novinky/treti-modifikace-vyzvy-k-predkladani-zadosti-o-pod