Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ)

Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) je nástrojem, pomocí kterého je možné čerpat dotace ze strukturálních fondů EU v programovacím období 2014- 2020. Navazuje na Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) a umožňuje koordinaci a propojení strategicky významných projektů pro města a jejich spádová území.

IPRÚ je možné realizovat v regionálně významných aglomeracích, kde není uplatněn nástroj ITI. Jedná se o funkční území, jejichž jádra tvoří město/města a přilehlé území. V rámci integrovaných strategií rozvoje území je uplatňován princip partnerství. Klíčoví aktéři z veřejného, soukromého i neziskového sektoru se zapojují do strategického plánování, řízení a realizace IPRÚ a v souladu se zpracovanou strategií integrují jednotlivé projekty tak, aby došlo k rozvoji jak samotného regionálního centra, tak celého přilehlého regionu.

Nástroj IPRÚ je realizován v Českých Budějovicích, Jihlavě, Karlových Varech, Mladé Boleslavi, Zlíně a Liberci - Jablonci nad Nisou pro území zahrnující jádrové město a jeho funkční zázemí.

logo ipru

V rámci IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou byla identifikovaná tato hlavní témata:

- sociální soudržnost a péče o zdraví
- konkurenceschopná ekonomika
- udržitelná mobilita
- zdravé životního prostředí a ochrana přírodního potenciálu
- kvalitní správa území a řízení jeho rozvoje